aOLS

Chuyên đề hồi quy OLS nâng cao đi sâu kiểm định và khắc phục các khuyết tật của mô hình OLS như lỗi mô tả, phương sai thay đổi, phân phối chuẩn đa biến, đa cộng tuyến, tự tương quan…

Back to top button