GMM

Phương pháp GMM được sử dụng để giải quyết vấn đề biến nội sinh, đặc biệt trong các mô hình bảng động tuyến tính. Các ước lượng GMM phổ biến là IVGMM và DGMM/SGMM (một bước và hai bước).

Back to top button