Hỗ trợ NCKH

Dịch vụ viết code (dofile hoặc rscript) chạy mô hình theo yêu cầu dựa trên bài báo tham khảo hoặc đề cương nghiên cứu, dựa trên dữ liệu thực tế để thực hiện ước lượng mô hình. Bên cạnh đó, TNS định kỳ mở các lớp chuyên đề về dữ liệu bảng, chuỗi thời gian, biến nội sinh, nghiên cứu sự kiện hay các chuyên đề về phương pháp đánh giá tác động.

Back to top button