Home | KTL cơ bản | Đồ thị hồi quy trên Stata
Đồ thị phân tán của đường hồi quy
Đồ thị phân tán của đường hồi quy

Đồ thị hồi quy trên Stata

Các đồ thị hồi quy (Regression fit plots) được sử dụng để kiểm tra độ phù hợp của các biến dự đoán trong phân tích hồi quy tuyến tính. MỘt loại đồ thị hồi quy được sử dụng phổ biến nhất là đồ thị tuyến tính giữa biến kết quả dự báo với các biến giải thích. Bài viết sẽ trình bày 15 dạng đồ thị phân được sử dụng phổ biến trên phần mềm Stata.

Bảng tổng hợp 15 loại đồ thị hồi quy quan trọng được thể hiện trong 3 cột gồm: cột đầu tiên chính là loại đồ thị, cột thứ 2 bao gồm dữ liệu được sử dụng minh họa cùng với câu lệnh thực hiện trên Stata, và cột cuối cùng là minh họa kết quả thực hiện.

Để dễ dàng áp dụng các loại đồ thị nói chung trong nghiên cứu của mình, theo kinh nghiệm của bản thân, đầu tiên các bạn hình dung dạng đồ thị mong muốn của mình, kế tiếp tìm loại đồ thị gần giống nhất với đồ thị mình mong muốn (hình dạng, công dụng, kiểu biến…) và cuối cùng là copy và thay thế các biến trong câu lệnh tương ứng ở bảng bên dưới để thực hiện.

Loại đồ thịCú pháp lệnh/Diễn giảiKết quả
Twoway linear prediction plotwebuse auto, clear
twoway lfit mpg weight
Twoway linear prediction plot stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Scatterplot with overlaid linear prediction plotwebuse auto, clear
twoway scatter mpg weight || lfit mpg weight
Scatterplot with overlaid linear prediction plot stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Scatterplot with overlaid linear prediction plot by variablewebuse auto, clear
twoway scatter mpg weight || lfit mpg weight ||, by(foreign, total row(1))
Scatterplot with overlaid linear prediction plot by variable stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Twoway linear prediction plot with CIswebuse auto, clear
twoway lfitci mpg weight
Twoway linear prediction plot with CIs stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Linear prediction plot with CIs with overlaid scatterplotwebuse auto, clear
twoway lfitci mpg weight || scatter mpg weight
Linear prediction plot with CIs with overlaid scatterplot stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Twoway fractional-polynomial prediction plotwebuse auto, clear
twoway fpfit mpg weight
Twoway fractional polynomial prediction plot stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Scatterplot with overlaid fractional-polynomial prediction plotwebuse auto, clear
twoway scatter mpg weight || fpfit mpg weight
Scatterplot with overlaid fractional polynomial prediction plot stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Scatterplot with overlaid fractional-polynomial prediction plot by variablewebuse auto, clear
twoway scatter mpg weight || fpfit mpg weight ||, by(foreign, total row(1))
Scatterplot with overlaid fractional polynomial prediction plot by variable stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Fractional-polynomial prediction plot with CIswebuse auto, clear
twoway fpfitci mpg weight
Fractional polynomial prediction plot with CIs stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Fractional-polynomial prediction plot with CIs with overlaid scatterplotwebuse auto, clear
twoway fpfitci mpg weight || scatter mpg weight
Fractional polynomial prediction plot with CIs with overlaid scatterplot stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Twoway quadratic prediction plotwebuse auto, clear
twoway qfit mpg weight
Twoway quadratic prediction plot stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Scatterplot with overlaid quadratic prediction plotwebuse auto, clear
twoway scatter mpg weight || qfit mpg weight
Scatterplot with overlaid quadratic prediction plot stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Scatterplot with overlaid quadratic prediction plot by variablewebuse auto, clear
twoway scatter mpg weight || qfit mpg weight ||, by(foreign, total row(1))
Scatterplot with overlaid quadratic prediction plot by variable stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Quadratic prediction plot with CIswebuse auto, clear
twoway qfitci mpg weight
Quadratic prediction plot with CIs stata - Đồ thị hồi quy trên Stata
Quadratic prediction over scatterplot with CIs with overlaid scatterplotwebuse auto, clear
twoway qfitci mpg weight || scatter mpg weight
Quadratic prediction over scatterplot with CIs with overlaid scatterplot stata - Đồ thị hồi quy trên Stata

Nguồn tham khảo: http://www.stata.com/support/