Kinh tế họcTrắc nghiệm

Trắc nghiệm: các vấn đề kinh tế học

Bản PDF (có đáp án)

250 câu hỏi trắc nghiệm của chương 2 (Các vấn đề kinh tế học). Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới.

Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế học và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình nhé.

TẢI VỀ

1) B11) B21) A31) A41) A
2) B12) D22) A32) B42) C
3) D13) D23) C33) D43) A
4) A14) B24) D34) B44) B
5) A15) C25) C35) A45) D
6) C16) A26) D36) A46) D
7) A17) C27) A37) B47) D
8) B18) D28) D38) C48) A
9) D19) A29) B39) A49) B
10) B20) A30) D40) C50) B
51) C61) B71) B81) A91) A
52) D62) C72) A82) B92) B
53) D63) A73) C83) C93) B
54) B64) C74) D84) C94) A
55) C65) C75) B85) C95) C
56) C66) D76) D86) D96) B
57) A67) C77) D87) B97) A
58) D68) D78) D88) D98) A
59) C69) B79) A89) A99) B
60) A70) A80) C90) B100) A
101) D111) D121) B131) D141) C
102) B112) B122) D132) D142) C
103) B113) A123) C133) C143) A
104) D114) D124) B134) B144) C
105) B115) C125) C135) D145) A
106) C116) C126) A136) B146) A
107) A117) C127) C137) A147) D
108) D118) B128) C138) A148) C
109) D119) D129) A139) B149) D
110) A120) D130) D140) B150) D
151) A161) B171) D181) D191) C
152) C162) A172) C182) C192) A
153) A163) B173) B183) D193) C
154) A164) C174) C184) B194) C
155) C165) C175) D185) C195) B
156) A166) B176) D186) A196) C
157) B167) B177) C187) A197) C
158) A168) B178) D188) B198) A
159) D169) A179) C189) D199) C
160) B170) C180) C190) B200) A
201) A211) B221) C231) A241) B
202) B212) A222) B232) D242) B
203) C213) A223) A233) A, B243) D
204) B214) D224) B234) C244) C
205) D215) C225) C235) C245) D
206) C216) C226) A236) D246) A
207) A217) D227) B237) D247) A
208) A218) C228) A238) B248) A
209) D219) B229) C239) B249) A
210) B220) D230) A240) B250) C

Nguồn: Udayton.

Back to top button