Kinh tế họcTrắc nghiệm

266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P4

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án). Nội dung bao gồm 266 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 5 phần như sau:

  • Phần 1: 67 câu
  • Phần 2: 49 câu
  • Phần 3: 50 câu
  • Phần 4: 50 câu
  • Phần 5: 50 câu

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 4 gồm 50 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

MICRO_3_P4_1: Hàm sản xuất có dạng Q = 2L^0,6 K^0,8; Pl = 2; Pk = 4; Qmax = 10.000. Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:
○ 1.200,50
● 2.580,72
○ 3.000
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P4_2: Hàm sản xuất có dạng Q = 2L^0,6 K^0,8; Pl = 2; Pk = 4; Qmax = 10.000. Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:
● 553
○ 250
○ 150
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P4_3: Hàm sản xuất có dạng Q = 2L^0,6 K^0,8; Pl = 2; Pk = 4; Qmax = 10.000. Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:
● 368,68
○ 325
○ Cả ba câu đều sai
○ 555

MICRO_3_P4_4: Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng. Doanh thu hòa vốn/tháng là:
● 220 triệu đồng
○ 330 triệu đồng
○ Cả ba câu đều sai
○ 275 triệu đồng

MICRO_3_P4_5: Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng. Nếu doanh nghiệp sản xuất và bán được 4.000 sản phẩm/tháng, vậy lợi nhuận/tháng của doanh nghiệp là:
○ 150 triệu đồng
● 100 triệu đồng
○ 200 triệu đồng
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P4_6: Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng. Sản lượng hòa vốn/tháng là:
○ Cả ba câu đều sai
● 2.000
○ 2.500
○ 3.000

MICRO_3_P4_7: Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng. Giá bán sản phẩm trên thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh
○ 50 ngàn đồng
○ Dưới 110 ngàn đồng
● 60 ngàn đồng
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P4_8: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 15Q^3 – 4Q^2 + 20Q + 1000 (TC: đvt; Q: đvq). Hàm chi phí trung bình AC bằng:
○ 10Q^2 – 8Q + 20 + 1000/Q
○ 30Q^3 – 8Q + 20 + 500/Q
○ Cả ba câu đều sai
● 15Q^2 – 4Q + 20 + 1000/Q

MICRO_3_P4_9: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 15Q^3 – 4Q^2 + 20Q + 1000 (TC: đvt; Q: đvq). Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn:
● P bằng 473,12
○ P bằng 202,55
○ P bằng 300
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P4_10: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 15Q^3 – 4Q^2 + 20Q + 1000 (TC: đvt; Q: đvq). Hàm chi phí biên MC bằng
○ 30Q^3 – 8Q + 20 + 500/Q
● Cả ba câu đều sai
○ 30Q^2 – 8Q + 20
○ 10Q^2 – 4Q + 20


MICRO_3_P4_11: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 15Q^3 – 4Q^2 + 20Q + 1000 (TC: đvt; Q: đvq). Nếu giá thị trường Pe bằng 1000 thì lợi nhuận cực đại của doanh nghiệp bằng:
○ ∏ bằng 1866,85
○ ∏ bằng 1000,50
○ ∏ bằng 2.500
● Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P4_12: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 15Q^3 – 4Q^2 + 20Q + 1000 (TC: đvt; Q: đvq). Nếu giá thị trường Pe bằng 1000 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là:
○ Q bằng 5,85
○ Q bằng 20,15
○ Q bằng 10,15
● Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P4_13: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 15Q^3 – 4Q^2 + 20Q + 1000 (TC: đvt; Q: đvq). Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh:
○ Cả ba câu đều sai
● 19.73
○ 26
○ 30

MICRO_3_P4_14: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 15Q^3 – 4Q^2 + 20Q + 1000 (TC: đvt; Q: đvq). Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng:
● Q bằng 3,26 .
○ Q bằng 15,25
○ Cả ba câu đều sai
○ Q bằng 2,50

MICRO_3_P4_15: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC = 1000, P = 20, AVC = 12 và doanh nghiệp thu được thăng dư sản xuất PS bằng 1.200. Doanh thu TR bằng:
● 3.000
○ Cả ba câu đều sai
○ 2.000
○ 5.000

MICRO_3_P4_16: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC = 1000, P = 20, AVC = 12 và doanh nghiệp thu được thăng dư sản xuất PS bằng 1.200. Định phí trung bình AFC bằng:
○ AFC bằng 5
○ AFC bằng 10
○ Cả ba câu đều sai
● AFC bằng 6,67

MICRO_3_P4_17: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC = 1000, P = 20, AVC = 12 và doanh nghiệp thu được thăng dư sản xuất PS bằng 1.200. Tổng chi phí TC bằng:
○ 2.500
○ Cả ba câu đều sai
○ 3.000
● 2.800

MICRO_3_P4_18: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC = 1000, P = 20, AVC = 12 và doanh nghiệp thu được thăng dư sản xuất PS bằng 1.200. Doanh nghiệp đang sản xuất tại sản lượng Q bằng:
● Q bằng 150
○ Cả ba câu đều sai
○ Q bằng 200
○ Q bằng 100

MICRO_3_P4_19: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC = 1000, P = 20, AVC = 12 và doanh nghiệp thu được thăng dư sản xuất PS bằng 1.200. Vậy lợi nhuận của doanh nghiệp này bằng:
○ Cả ba câu đều sai
● 200
○ Không thể tính được
○ 1.200

MICRO_3_P4_20: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1 = 5000 – 2P; Qs1 = 3P – 1000; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/ đơn vị lượng vào hàng hóa này. Giá cân bằng Pe1 trước khi có thuế là:
○ 800
● 1.200
○ 1.500
○ Cả ba câu đều sai

1 2 3 4Next page
Back to top button