Kinh tế họcTrắc nghiệm

266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P3

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án). Nội dung bao gồm 266 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 5 phần như sau:

  • Phần 1: 67 câu
  • Phần 2: 49 câu
  • Phần 3: 50 câu
  • Phần 4: 50 câu
  • Phần 5: 50 câu

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 3 gồm 50 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

MICRO_3_P3_1: Doanh nghiệp A sản xuất 97 sản phẩm có tổng phí TC bằng 100 đơn vị tiền. Chi phí biên của sản phẩm thứ 98, 99, 100 lần lượt là 5, 10, 15. Vậy chi phí trung bình của 100 sản phẩm là:
○ Cả ba câu đều sai
● 13
○ 30
○ 130

MICRO_3_P3_2: Chi phí biên để sản xuất sản phẩm là 10, co giãn của cầu theo giá (Ep) của sản phẩm này bằng -3. Để tối đa hóa lợi nhuận thì giá bán sản phẩm này bằng:
○ 30
○ 10
○ Cả ba câu đều sai
● 15

MICRO_3_P3_3: Doanh nghiệp A trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có số liệu sau: Giá bán sản phẩm là 20 (đvt/đvq), chi phí biến đổi trung bình là hằng số và bằng 15 (đvt/đvq), năng lực sản xuất tối đa của doanh nghiệp là 1000 (đvq/tháng), định phí là 1200 (đvt/tháng), nếu doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Thì lợi nhuận tối đa đạt được/tháng là:
○ 5000
○ Không tính được
○ Cả ba câu đều sai
● 3800

MICRO_3_P3_4: Cân bằng tiêu dùng xảy ra khi:
○ MRSxy bằng MUx/MUy
○ Cả ba câu đều sai
○ MUx/MUy bằng Py/Px
● MRSxy bằng Px/Py

MICRO_3_P3_5: Hữu dụng biên MU có qui luật dương và giảm dần khi sản lượng tăng thì:
○ Tổng hữu dụng sẽ tăng nhanh dần, chậm dần, đạt cực đại rồi giảm dần
● Tổng hữu dụng sẽ tăng chậm dần, đạt cực đại rồi giảm dần
○ Cả ba câu đều sai
○ Đường tổng hữu dụng sẽ dốc lên và đi qua gốc tọa độ

MICRO_3_P3_6: Tại mức giá bằng 20 thì Ep bằng -2. Vậy tại đó MR bằng:
○ 20
○ Cả ba câu đều sai
○ 5
● 10

MICRO_3_P3_7: Năng suất biên (Sản phẩm biên, MP) là:
○ Cả ba câu đều sai
○ Năng suất thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất cố định
○ Sản phẩm trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi
● Sản phẩm thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi

MICRO_3_P3_8: Chi phí biên MC là:
○ Biến phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
○ Định phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
● Biến phí thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
○ Chi phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất

MICRO_3_P3_9: Công ty sản xuất kem Thành Phố điều tra thị trường và thấy rằng có thể bán được 17.500 kg kem mỗi tuần với giá 2 USD/kg. Vì vậy công ty xây dựng một nhà máy làm kem với công suất 20.000 kg/tuần. Định phí của công ty là 6.000 USD/tuần và biến phí là 0,7 USD/kg. Nếu điều tra thị trường là đúng thì lợi nhuận công ty thu được trong một tuần là:
○ Cả ba câu đều sai
○ 17.500 USD
○ 15.000 USD
● 16.750 USD

MICRO_3_P3_10: Hàng hóa X có hàm số cung, cầu như sau: Qd = -2P + 20; Qs = 8P – 40, nhưng do biến động thị trường làm giảm lượng cầu hàng X xuống 20% ở mọi mức giá. Giá cân bằng mới của hàng hóa X là:
○ Cả ba câu đều sai
○ P bằng 5,38
○ P bằng 5,72
● P bằng 5,83


MICRO_3_P3_11: Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng. Nếu doanh nghiệp sản xuất và bán được 4.000 sản phẩm/tháng, vậy lợi nhuận/tháng của doanh nghiệp là:
○ 150 triệu đồng
○ 200 triệu đồng
○ Cả ba câu đều sai
● 100 triệu đồng

MICRO_3_P3_12: Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng. Doanh thu hòa vốn/tháng là:
○ 330 triệu đồng
● 220 triệu đồng
○ 275 triệu đồng
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P3_13: Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng. Giá bán sản phẩm trên thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh?
○ Dưới 110 ngàn đồng
○ Cả ba câu đều sai
○ 50 ngàn đồng
● 60 ngàn đồng

MICRO_3_P3_14: Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng. Sản lượng hòa vốn/tháng là:
○ 3.000
● 2.000
○ Cả ba câu đều sai
○ 2.500

MICRO_3_P3_15: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC bằng 20Q^3 – 40Q^2 + 20Q + 1000. Hàm chi phí biên MC bằng:
○ 30Q^3 – 8Q + 20 + 500/Q
○ Cả ba câu đều sai
○ 100Q^2 – 4Q + 20
● 60Q^2 – 80Q + 20

MICRO_3_P3_16: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC bằng 20Q^3 – 40Q^2 + 20Q + 1000. Nếu giá thị trường Pe bằng 1.500 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là:
○ Q bằng 20,15
● Q bằng 5,68
○ Cả ba câu đều sai
○ Q bằng 10,15

MICRO_3_P3_17: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC bằng 20Q^3 – 40Q^2 + 20Q + 1000. Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng:
○ Cả ba câu đều sai
○ Q bằng 2,50
○ Q bằng 5,25
● Q bằng 3,3

MICRO_3_P3_18: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC bằng 20Q^3 – 40Q^2 + 20Q + 1000. Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn:
● P bằng 408,83
○ P bằng 300
○ Cả ba câu đều sai
○ P bằng 250,55

MICRO_3_P3_19: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC bằng 20Q^3 – 40Q^2 + 20Q + 1000. Hàm chi phí trung bình AC bằng:
○ 30Q^3-8Q + 20 + 500/Q
○ Cả ba câu đều sai
○ 10Q^2 – 8Q + 20 + 500/Q
● 20Q^2 – 40Q + 20 + 1000/Q

MICRO_3_P3_20: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC bằng 20Q^3 – 40Q^2 + 20Q + 1000. Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh?
○ 30
● 0
○ 20
○ Cả ba câu đều sai

1 2 3 4Next page
Back to top button