Home | Bảng tra | Bảng tra phân phối Chi bình phương – Chisq

Bảng tra phân phối Chi bình phương – Chisq

Giới thiệu về phân phối chi bình phương

Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa N(0,1) là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái. Phân phối chi bình phương thường được sử dụng trong các kiểm định về sự phù hợp của mô hình trong các ước lượng như hợp lý cực đại ML, GMM…

Phân phối chi bình phương được xây dựng dựa trên định lý:

Nếu \({X_1},{X_2},…,{X_k}\) là các biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối chuẩn hoá N(0,1) thì \(\chi _k^2 = \sum\limits_{i = 1}^k {{X_i}} \) tuân theo phân phối Chi bình phương với k bậc tự do.