Bảng tra

Tổng hợp các bảng tra giá trị tới hạn của các thống kê t (Student), thống kê F (Fisher), thống kê Chi -bình phương, thống kê Durbin – Watson, kiểm định nghiệm đơn vị, hệ số tương quan Pearson… nhằm thuận lợi hơn trong quá trình kiểm định.

 • Photo of Đánh giá ý nghĩa thống kê của các hệ số tải

  Đánh giá ý nghĩa thống kê của các hệ số tải

  Độ lớn của các hệ số tải rong giải thích nhân tố, cần thiết phải xem xét liệu một hệ số tải nhân tố nào đó có đáng quan tâm hay không. Bởi vì hệ số tải nhân tố là giá…

  Xem thêm »
 • Photo of Tính toán xác suất trên Stata

  Tính toán xác suất trên Stata

  Việc tính toán các giá trị xác suất là rất phổ biến trong các kiểm định hoặc phân tích thống kê. Thay vì sử dụng các bảng tra các phân phối thì làm thế nào trên Stata chúng ta có thể…

  Xem thêm »
 • Photo of Bảng tra hệ số tương quan Pearson

  Bảng tra hệ số tương quan Pearson

  Bảng tra hệ số tương quan Pearson được sử dụng để tra các giá trị hệ số tương quan giữa các cặp biến trong trường hợp các biến có phân phối chuẩn hóa. df .10 .05 .025 .01 .005 .0005 1…

  Xem thêm »
 • Photo of Trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF

  Trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF

  Các kiểm định thống kê cho kiểm định nghiệm đơn vị và đồng kết hợp không tuân theo các phân phối chuẩn. Phần trình bày bên dưới là tổng hợp các giá trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị…

  Xem thêm »
 • Photo of Bảng tra thống kê Durbin-Watson

  Bảng tra thống kê Durbin-Watson

  Tra cứu sự tự tương quan Sau khi chạy hồi quy, có thể sử dụng câu lệnh dwstat để có được giá trị thống kê Durbin-Watson tính toán (dw). Kết quả của dw sẽ được so sánh với các giá trị…

  Xem thêm »
 • Photo of Bảng tra phân phối F

  Bảng tra phân phối F

  Giới thiệu về phân phối F Phân phối F (hay thống kê F) là một phân phối lệch phải (right-skewed distribution) được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai. Khi đề cập đến thống kê F thì trước hết cần…

  Xem thêm »
Back to top button