Biến đổi mô hình VAR sang mô hình VECM

Đồng kết hợp (cointegration) cho biết mối quan hệ giữa 2 biến trong dài hạn. Bên cạnh phương pháp xác định mối quan hệ đồng kết hợp qua phần dư của phương trình hồi quy, phương pháp Johasen (1995) cũng được sử dụng phổ biến để xác định mối quan hệ đồng kết hợp này. Đây là phương pháp biến đổi mô hình VAR sang mô hình VECM. Thông qua ma trận đồng liên kết Johasen, chúng ta có thể kiểm định các giả thuyết thống kê về hạng của ma trận. Theo đó, nếu hạng bằng 0 hay không có mối quan hệ đồng liên kết giữa các biến thì mô hình VAR là mô hình phù hợp. Ngược lại, nếu hạng khác 0 (dĩ nhiên là nhỏ hơn số phương trình của mô hình) thì tồn tại các mối quan hệ đồng kết hợp giữa các biến. Và từ đó, mô hình VECM cũng được ước lượng chính xác từ giá trị hạng được xác lập này, cũng như độ trễ tối ưu của các biến được lựa chọn thông qua các tiêu chuẩn như AIC (Akaike’s information criterion), SC (Schwarz’s Bayesian information criterion), FPE (final prediction error) và HQIC (Hannan and Quinn information criterion).

Xem thêm: Đồng kết hợp là gì?

Giới thiệu về phương pháp Johasen (1995)
Theo Johansen (1995), bất kì mô hình VAR(p) có dạng:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button