Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bản

Cài đặt và sử dụng Add-in trong EViews

Tương tự như các ado ở Stata, EViews cũng có các gói công cụ lệnh được lập trình sẳn để thực thi một tác vụ cụ thể gọi là EViews Add-in. Add-in đơn giản là một chương trình lệnh của EViews được tích hợp vào các menu hoặc câu lệnh trong EViews. Mỗi Add-in sẽ cho phép chúng ta thực thi một chương trình để giải quyết 1 vấn đề thống kê cụ thể. Có 2 loại Add-in, đó là Add-in toàn cục và Add-in cục bộ.

Cách đơn giản nhất để tải về và cài đặt các Add-in trong EViews là Add-ins/Download Add-ins…

Cài đặt và sử dụng Add-in trong EViews

Eviews sẽ kết nối với hệ thống và liệt kê các Add-in có sẵn tại tab Available, như hình:

Cài đặt và sử dụng Add-in trong EViews

Công việc của chúng ta là tìm hiểu và xác định loại Add-in mà chúng ta cần cho vấn đề cần xử lý. Chẳng hạn,

  • Add-in ARIMASel (tô màu xanh) là một loại Add-in cục bộ sử dụng cho nhóm đối tượng Series được sử dụng để thực hiện lựa chọn mô hình ARIMA (p,d,q) phù hợp, trong đó d được chọn thông quan kiểm định nghiệm đơn vị và p trong AR, SAR và q trong MA và SMA thông qua các tiêu chuẩn thông tin (AIC, BIC…).
  • Hoặc Add-in dccgarch11 có dạng phương trình được sử dụng để ước lượng mô hình DCC – GARCH (1,1) thông qua kỹ thuật ước lượng 2 bước.
1 2Next page
Back to top button