Cài đặt và sử dụng Add-in trong EViews

Tương tự như các adoStata, EViews cũng có các gói công cụ lệnh được lập trình sẳn để thực thi một tác vụ cụ thể gọi là EViews Add-in. Add-in đơn giản là một chương trình lệnh của EViews được tích hợp vào các menu hoặc câu lệnh trong EViews. Mỗi Add-in sẽ cho phép chúng ta thực thi một chương trình để giải quyết 1 vấn đề thống kê cụ thể. Có 2 loại Add-in, đó là Add-in toàn cục và Add-in cục bộ.

Cách đơn giản nhất để tải về và cài đặt các Add-in trong EViewsAdd-ins/Download Add-ins…

Cài đặt và sử dụng Add-in trong EViews

Eviews sẽ kết nối với hệ thống và liệt kê các Add-in có sẵn tại tab Available, như hình:

Cài đặt và sử dụng Add-in trong EViews

Công việc của chúng ta là tìm hiểu và xác định loại Add-in mà chúng ta cần cho vấn đề cần xử lý. Chẳng hạn,

  • Add-in ARIMASel (tô màu xanh) là một loại Add-in cục bộ sử dụng cho nhóm đối tượng Series được sử dụng để thực hiện lựa chọn mô hình ARIMA (p,d,q) phù hợp, trong đó d được chọn thông quan kiểm định nghiệm đơn vị và p trong AR, SAR và q trong MA và SMA thông qua các tiêu chuẩn thông tin (AIC, BIC…).
  • Hoặc Add-in dccgarch11 có dạng phương trình được sử dụng để ước lượng mô hình DCC – GARCH (1,1) thông qua kỹ thuật ước lượng 2 bước.
1 2Next page
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close