Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương pháp PMG – Pooled Mean Group

Phương pháp GMM được sử dụng để khắc phục sự tương quan giữa các biến giải thích với các thành phần sai số (\({\mu _i}\) hoặc \({\varepsilon _{it}}\)) bằng cách sử dụng các biến đại diện ở phương trình sai phân và phương trình level. Ngoài ra, trong trường hợp mô hình có tính chất động (biến trễ phụ thuộc đóng vai trò là biến giải thích trong phương trình hồi quy) cũng như tồn tại biến nội sinh trong mô hình thì GMM vẫn là một phương pháp ước lượng phù hợp. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của GMM là không đề cập đến các tác …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button