Course

TNS định kỳ mở các lớp chuyên đề về dữ liệu bảng, chuỗi thời gian, biến nội sinh, nghiên cứu sự kiện hay các chuyên đề về phương pháp đánh giá tác động. Các chuyên đề sẽ hệ thống các lý thuyết thống kê liên quan và minh họa thực hành trên phần mềm Stata hoặc R.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Back to top button