Model

Dịch vụ viết code (Dofiles hoặc R-Scripts) chạy mô hình theo yêu cầu dựa trên bài báo tham khảo hoặc đề cương nghiên cứu, dựa trên dữ liệu thực tế để thực hiện ước lượng mô hình.

No products were found matching your selection.
Back to top button