KTL cơ bảnXử lý dữ liệu

Đồ thị phân tán – Stata

Đồ thị phân tán được sử dụng phổ biến để kiểm tra dữ liệu trong các phân tích thống kê. Nó cho biết dạng phân tán ngẫu nhiên của các biến phân tích trong tập dữ liệu. Thông qua đồ thị phân tán, nhà nghiên cứu có thể phát hiện xu hướng, cũng như các vấn đề liên quan đến khuyết tật của dữ liệu. Bài viết sẽ trình bày 10 loại đồ thị phân tán được sử dụng phổ biến trên phần mềm Stata.

Xem thêm ý nghĩa và công dụng của đồ thị phân tán trên SPSS

Bảng tổng hợp 10 loại đồ thị phân tán bên dưới gồm 3 cột: cột đầu tiên chính là loại đồ thị, cột thứ 2 bao gồm dữ liệu được sử dụng minh họa cùng với câu lệnh thực hiện trên Stata, và cột cuối cùng là minh họa kết quả thực hiện.

Để dễ dàng áp dụng các loại đồ thị nói chung trong nghiên cứu của mình, theo kinh nghiệm của bản thân, đầu tiên các bạn hình dung dạng đồ thị mong muốn của mình, kế tiếp tìm loại đồ thị gần giống nhất với đồ thị mình mong muốn (hình dạng, công dụng, kiểu biến…) và cuối cùng là copy và thay thế các biến trong câu lệnh tương ứng ở bảng bên dưới để thực hiện.

Loại đồ thịCú pháp lệnh/Diễn giảiKết quả
Scatterplotwebuse auto, clear
scatter mpg weight
Đồ thị Scatterplot
Overlaid scatterplotwebuse auto, clear
scatter mpg headroom weight
Đồ thị Overlaid scatterplot
Multiple overlaid scatterplotswebuse auto, clear
scatter mpg headroom turn weight
Đồ thị Multiple overlaid scatterplots
Scatterplot with marker labelswebuse auto, clear
scatter mpg weight in 1/15, mlabel(make)
Đồ thị Scatterplot with marker labels
Scatterplot with weighted markerswebuse census, clear
scatter death medage [w=pop65p], msymbol(circle_hollow)
Đồ thị Scatterplot with weighted markers
Line graphwebuse uslifeexp, clear
line le year
Đồ thị Line graph
Overlaid line graphwebuse uslifeexp, clear
line le_wm le_bm year, legend(size(small))
Đồ thị Overlaid line graph
Multiple overlaid line graphswebuse uslifeexp, clear
line le le_male le_female year, legend(size(medsmall))
Đồ thị Multiple overlaid line graphs
Connected line graphwebuse sp500, clear
twoway connected close date in 1/15
Đồ thị Connected line graph
Overlaid connected line graphwebuse sp500, clear
twoway connected high low date in 1/15
Đồ thị Overlaid connected line graph
Multiple overlaid connected line graphswebuse sp500, clear
twoway connected high low close date in 1/15
Đồ thị Multiple overlaid connected line graphs

Nguồn tham khảo: http://www.stata.com/support/

 

Back to top button