Home | KTL cơ bản | Đồ thị thanh – Stata
Đồ thị thanh 2 chiều
Đồ thị thanh 2 chiều

Đồ thị thanh – Stata

Đồ thị thanh (bar chart) rất hữu ích trong việc mô tả trực quan dữ liệu. Thông thường nó được sử dụng hỗ trợ thêm trong các suy diễn thống kê. Chẳng hạn, đồ thị thanh thích hợp sử dụng trong các phân tích t-test (cả independent-samples t-test paired-samples t-test), anova một chiều anova lặp 1 chiều . Nếu bạn muốn sử dụng phân tích chi bình phương hoặc Manova thì có thể sử dụng đồ thị thanh clustered (clustered bar chart). Bài viết sẽ trình bày 12 loại đồ thị thanh được sử dụng phổ biến trên phần mềm Stata.

Xem thêm ý nghĩa và công dụng của đồ thị thanh trên SPSS

Bảng tổng hợp 12 loại đồ thị thanh bên dưới gồm 3 cột: cột đầu tiên chính là loại đồ thị, cột thứ 2 bao gồm dữ liệu được sử dụng minh họa cùng với câu lệnh thực hiện trên Stata, và cột cuối cùng là minh họa kết quả thực hiện.

Để dễ dàng áp dụng các loại đồ thị nói chung trong nghiên cứu của mình, theo kinh nghiệm của bản thân, đầu tiên các bạn hình dung dạng đồ thị mong muốn của mình, kế tiếp tìm loại đồ thị gần giống nhất với đồ thị mình mong muốn (hình dạng, công dụng, kiểu biến…) và cuối cùng là copy và thay thế các biến trong câu lệnh tương ứng ở bảng bên dưới để thực hiện.

Loại đồ thịCú pháp lệnh/Diễn giảiKết quả
Twoway bar plotwebuse sp500, clear
twoway dropline change date in 1/57
Twoway bar plot stata - Đồ thị thanh - Stata
Overlaid twoway bar plotswebuse sp500, clear
twoway bar high low date in 1/15
Overlaid twoway bar plots stata - Đồ thị thanh - Stata
Horizontal overlaid twoway bar plotswebuse pop2000, clear
replace maletotal = -maletotal
twoway bar maletotal agegrp, horizontal || bar femtotal agegrp, horizontal
Horizontal overlaid twoway bar plots stata - Đồ thị thanh - Stata
Bar chartwebuse uslifeexp, clear
graph bar le le_w le_b
Bar chart stata - Đồ thị thanh - Stata
Bar chart by values of categorical variablewebuse citytemp, clear
graph bar tempjan, over(region)
Bar chart by values of categorical variable stata - Đồ thị thanh - Stata
Bar chart with multiple bars graphed over another variablewebuse citytemp, clear
graph bar tempjan tempjuly, over(region)
Bar chart with multiple bars graphed over another variable stata - Đồ thị thanh - Stata
Horizontal bar chart with multiple bars graphed over another variablewebuse citytemp, clear
graph hbar tempjan tempjuly, over(region)
Horizontal bar chart with multiple bars graphed over another variable stata - Đồ thị thanh - Stata
Stacked bar chartwebuse citytemp, clear
graph bar tempjan tempjuly, over(region) stack
Stacked bar chart stata - Đồ thị thanh - Stata
Bar chart with bar labelswebuse citytemp, clear
graph bar heatdd cooldd, over(region) blabel(total)
Bar chart with bar labels stata - Đồ thị thanh - Stata
Twoway dropped-line plotwebuse gnp96, clear
twoway dropline d.gnp96 date in 1/71, vertical
Twoway dropped line plot stata - Đồ thị thanh - Stata
Horizontal twoway dropped-line plotwebuse gnp96, clear
twoway dropline d.gnp96 date in 1/71, horizontal
Horizontal twoway dropped line plot stata - Đồ thị thanh - Stata
Twoway spike plotwebuse sp500, clear
twoway spike change date in 1/57
Twoway spike plot stata - Đồ thị thanh - Stata

Nguồn tham khảo: http://www.stata.com/support/