Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnXử lý dữ liệu

Đồ thị thanh – Stata

Đồ thị thanh (bar chart) rất hữu ích trong việc mô tả trực quan dữ liệu. Thông thường nó được sử dụng hỗ trợ thêm trong các suy diễn thống kê. Chẳng hạn, đồ thị thanh thích hợp sử dụng trong các phân tích t-test (cả independent-samples t-test paired-samples t-test), anova một chiều anova lặp 1 chiều . Nếu bạn muốn sử dụng phân tích chi bình phương hoặc Manova thì có thể sử dụng đồ thị thanh clustered (clustered bar chart). Bài viết sẽ trình bày 12 loại đồ thị thanh được sử dụng phổ biến trên phần mềm Stata.

Xem thêm ý nghĩa và công dụng của đồ thị thanh trên SPSS

Bảng tổng hợp 12 loại đồ thị thanh bên dưới gồm 3 cột: cột đầu tiên chính là loại đồ thị, cột thứ 2 bao gồm dữ liệu được sử dụng minh họa cùng với câu lệnh thực hiện trên Stata, và cột cuối cùng là minh họa kết quả thực hiện.

Để dễ dàng áp dụng các loại đồ thị nói chung trong nghiên cứu của mình, theo kinh nghiệm của bản thân, đầu tiên các bạn hình dung dạng đồ thị mong muốn của mình, kế tiếp tìm loại đồ thị gần giống nhất với đồ thị mình mong muốn (hình dạng, công dụng, kiểu biến…) và cuối cùng là copy và thay thế các biến trong câu lệnh tương ứng ở bảng bên dưới để thực hiện.

Loại đồ thị Cú pháp lệnh/Diễn giải Kết quả
Twoway bar plot webuse sp500, clear
twoway dropline change date in 1/57
Đồ thị Twoway bar plot
Overlaid twoway bar plots webuse sp500, clear
twoway bar high low date in 1/15
Đồ thị Overlaid twoway bar plots
Horizontal overlaid twoway bar plots webuse pop2000, clear
replace maletotal = -maletotal
twoway bar maletotal agegrp, horizontal || bar femtotal agegrp, horizontal
Đồ thị Horizontal overlaid twoway bar plots
Bar chart webuse uslifeexp, clear
graph bar le le_w le_b
Đồ thị Bar chart
Bar chart by values of categorical variable webuse citytemp, clear
graph bar tempjan, over(region)
Đồ thị Bar chart by values of categorical variable
Bar chart with multiple bars graphed over another variable webuse citytemp, clear
graph bar tempjan tempjuly, over(region)
Đồ thị Bar chart with multiple bars graphed over another variable
Horizontal bar chart with multiple bars graphed over another variable webuse citytemp, clear
graph hbar tempjan tempjuly, over(region)
Đồ thị Horizontal bar chart with multiple bars graphed over another variable
Stacked bar chart webuse citytemp, clear
graph bar tempjan tempjuly, over(region) stack
Đồ thị Stacked bar chart
Bar chart with bar labels webuse citytemp, clear
graph bar heatdd cooldd, over(region) blabel(total)
Đồ thị Bar chart with bar labels
Twoway dropped-line plot webuse gnp96, clear
twoway dropline d.gnp96 date in 1/71, vertical
Đồ thị Twoway dropped-line plot
Horizontal twoway dropped-line plot webuse gnp96, clear
twoway dropline d.gnp96 date in 1/71, horizontal
Đồ thị Horizontal twoway dropped-line plot
Twoway spike plot webuse sp500, clear
twoway spike change date in 1/57
Đồ thị Twoway spike plot

Nguồn tham khảo: http://www.stata.com/support/

Back to top button