Hay cần học

Hướng dẫn cài các package trên R

Từ các nguồn CRAN, Github, trên máy hoặc URL

Một gói chương trình R hay R package là một thư viện các hàm được phát triển để giải quyết một số nhu cầu hoặc phương pháp khoa học cụ thể mà hiện không thể thực hiện trên các hàm R cơ sở. Có nhiều nguồn khác nhau để cài đặt các gói chương trình trong R như từ CRAN, các file nén (zip, tar.gz), từ GitHub hoặc GitLab.

Cài đặt các gói từ CRAN

CRAN (Comprehensive R Archive Network) là kho lưu trữ gói R chính thức, chứa hàng nghìn gói R miễn phí. Hầu hết chúng đã được phát triển bởi các nhà khoa học dữ liệu, nhà thống kê, giáo sư đại học và các nhà nghiên cứu. Tất cả các gói đều được kiểm tra và tuân thủ chính sách của CRAN.

LƯU Ý

Mặc dù, các gói trên CRAN đều đã được kiểm duyệt và phù hợp với chính sách của CRAN. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các phương pháp sử dụng luôn được thực hiện đúng. Bởi vì không có bên thứ ba đánh giá độc lập vấn đề này. Ngoài ra, có thể phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng. Bởi vậy trong hàng chục nghìn gói chương trình được cung cấp, bạn cần đánh giá tính phù hợp của công cụ sử dụng dựa trên số lượng người dùng, lộ trình phát triển, cập nhật của chương trình.

Sử dụng lệnh install.packages() để cài gói lệnh cần thiết vào R.

Ví dụ, câu lệnh

install.packages("table1")

Hoặc

install.packages('table1')

là cài package table1 (lập các bảng thống kê) vào R.

GHI CHÚ

Tên gói phải được bao bởi cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

Bạn có thể sử dụng lệnh .libPaths() để xem nơi lưu trữ gói đã cài.

Sau khi gói lệnh được cài, để sử dụng các hàm trong nó thì bạn phải nạp package đó vào hệ thống bằng lệnh library()

library(table1)

Ở câu lệnh library thì R cho phép có hay không có dấu nháy bao quanh tên gói đều được.

Khi gói đã nạp vào phiên làm việc thì bạn có thể sử dụng ? hoặc lệnh help với tên gói để tìm hiểu thông tin và các hướng dẫn sử dụng của gói.

?table1
help(table1)

Từ file nén

Đôi khi bạn muốn cài gói R dưới dạng file nén từ trên ổ cứng hoặc được lưu trữ trên internet thì để cài các gói đã tải này vào R thì bạn cần khai báo các tùy chọn như path, repos, và type.

Chẳng hạn, cài gói rio (dùng để nhập xuất cho nhiều định dạng dữ liệu phổ biến) đã tải về máy ở Desktop thì câu lệnh sẽ là:

install.packages("C:/Users/admin/Desktop/rio_0.5.29.zip",
repos = NULL, type = "source")

install.packages("MPAgenomics", repos = "http://R-Forge.R-project.org",
dependencies = TRUE)

Hoặc sử dụng gói installr để cài.

install.packages("installr")
library(installr)
install.packages.zip("https://cran.r-project.org/bin/windows/contrib/4.2/rio_0.5.29.zip")

Từ GitHub hoặc GitLab

Giả sử, bạn muốn cài các gói ggplot2 (vẽ đồ thị) từ GitHub thì bạn có thể sử dụng lệnh install_github từ gói devtools như sau:

install.packages(devtools)
library(devtools)
install_github("tidyverse/ggplot2")

Đôi khi một số trường hợp cài devtools không thành công thì bạn có thể sử dụng lệnh install_github từ gói remotes thay thế

install.packages("remotes")
library(remotes)
remotes::install_github("tidyverse/ggplot2", dependencies = TRUE)
Hướng dẫn cài package trên R từ Github, CRAN và URL
Hướng dẫn cài package trên R từ Github, CRAN và URL

Tham khảo chi tiết tại: https://r-coder.com/install-r-packages/

Back to top button