Hay cần họcKTL nâng cao

Điều chỉnh sai số chuẩn cho hồi quy OLS, FE và RE

của các hệ số theo Driscoll and Kraay (1998)

Có 3 cách để điều chỉnh sai số chuẩn trong trường hợp phần dư bị phương sai thay đổi, tự tương quan hay tương quan chéo là sử dụng tùy chọn robust, sử dụng hồi quy Newey-West (câu lệnh newey) và sử dụng hồi quy Driscoll-Kraay cho các ước lượng OLS, FE/RE.

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button