Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Hay cần họcKTL nâng cao

Điều chỉnh sai số chuẩn cho hồi quy OLS, FE và RE

của các hệ số theo Driscoll and Kraay (1998)

Điều chỉnh sai số

Đối với dữ liệu bảng, khi phần dư của một ước lượng tồn tại các vấn đề như phương sai thay đổi, tự tương quan hay tương quan chéo thì mặc dù các hệ số ước lượng tin cậy và không chệch nhưng các sai số chuẩn được ước tính sẽ không chính xác. Trong trường hợp này cần thiết phải tính toán lại các sai số chuẩn của các hệ số để đảm bảo tính phù hợp của các giá trị t hay giá trị p khi phân tích. Thông thường có ba cách để tính toán lại các sai số chuẩn này.

 1. Đầu tiên là tính toán sai số chuẩn mạnh (robust), bằng cách sử dụng tùy chọn robust của câu lệnh xtreg
 2. Thứ hai là sử dụng hồi quy Newey – West (câu lệnh newey) để tính toán lại sai số chuẩn trong trường hợp hồi quy OLS
 3. Cuối cùng là sử dụng hồi quy Driscoll – Kraay để tính toán lại sai số chuẩn cho cả 3 ước lượng Pooled OLS, FE và RE.

Minh họa sử dụng xtscc

Sử dụng câu lệnh xtscc để tính toán các sai số chuẩn robust cho các bảng tồn tại vấn đề phụ thuộc chéo, thông qua hồi quy với các sai số chuẩn Driscoll and Kraay (1998) cho các hệ số được ước lượng bởi Pooled OLS/WLS, FE hoặc RE (GLS).

Ở đây, cấu trúc sai số được giả định có phương sai thay đổi, tự tương quan ở một vài độ trễ và có thể tương quan chéo giữa các đơn vị bảng. Câu lệnh này có thể sử dụng cho các bảng cân bằng, không cân bằng cũng như tồn tại các quan sát missing.

Phần thực hành bên dưới sử dụng các ví dụ ở phần help xtscc để minh họa cho việc ước lượng các hệ số với sai số chuẩn theo Driscoll and Kraay (1998) trong sự so sánh với các ước lượng Pooled OLS, Fixed Effects, FE và Random effects, RE

Pooled OLS

. webuse grunfeld
. reg invest mvalue kstock, robust cluster(company)
Linear regression                Number of obs   =    200
                        F(2, 9)      =   51.59
                        Prob > F     =   0.0000
                        R-squared     =   0.8124
                        Root MSE     =   94.408
                (Std. err. adjusted for 10 clusters in company)
------------------------------------------------------------------------------
       |        Robust
   invest | Coefficient std. err.   t  P>|t|   [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   mvalue |  .1155622  .0158943   7.27  0.000   .0796067  .1515176
   kstock |  .2306785  .0849671   2.71  0.024   .0384695  .4228874
    _cons | -42.71437  20.4252  -2.09  0.066  -88.91939  3.490649
------------------------------------------------------------------------------
. est store robust
. newey invest mvalue kstock, lag(4) force
Regression with Newey–West standard errors   Number of obs   =    200
Maximum lag = 4                 F( 2,    197) =   73.08
                        Prob > F     =   0.0000
------------------------------------------------------------------------------
       |       Newey–West
   invest | Coefficient std. err.   t  P>|t|   [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   mvalue |  .1155622  .0114279  10.11  0.000   .0930255  .1380988
   kstock |  .2306785  .0684217   3.37  0.001   .0957455  .3656115
    _cons | -42.71437  16.17904  -2.64  0.009  -74.62072  -10.80802
------------------------------------------------------------------------------
. est store newey
. xtscc invest mvalue kstock, lag(4)
Regression with Driscoll-Kraay standard errors  Number of obs   =    200
Method: Pooled OLS                Number of groups =    10
Group variable (i): company           F( 2,  19)   =   92.14
maximum lag: 4                  Prob > F     =  0.0000
                         R-squared     =  0.8124
                         Root MSE     =  94.4084
------------------------------------------------------------------------------
       |       Drisc/Kraay
   invest | Coefficient std. err.   t  P>|t|   [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   mvalue |  .1155622  .0138549   8.34  0.000   .0865636  .1445607
   kstock |  .2306785  .0508451   4.54  0.000   .1242585  .3370985
    _cons | -42.71437  12.57036  -3.40  0.003  -69.02443  -16.4043
------------------------------------------------------------------------------
. est store dris_kraay
. est table *, b se t
-----------------------------------------------------
  Variable |  robust    newey   dris_kraay 
-------------+---------------------------------------
   mvalue | .11556216  .11556216  .11556216 
       | .01589434  .01142785  .01385486 
       |    7.27    10.11     8.34 
   kstock | .23067849  .23067849  .23067849 
       | .08496711  .06842168   .0508451 
       |    2.71     3.37     4.54 
    _cons | -42.714369  -42.714369  -42.714369 
       | 20.425203  16.179042  12.570359 
       |   -2.09    -2.64    -3.40 
-----------------------------------------------------
                    Legend: b/se/t

Fixed Effects

. est clear
. xtreg invest mvalue kstock, fe robust
Fixed-effects (within) regression        Number of obs   =    200
Group variable: company             Number of groups =     10
R-squared:                   Obs per group:
   Within = 0.7668                     min =     20
   Between = 0.8194                     avg =    20.0
   Overall = 0.8060                     max =     20
                        F(2,9)      =   28.31
corr(u_i, Xb) = -0.1517             Prob > F     =   0.0001
                (Std. err. adjusted for 10 clusters in company)
------------------------------------------------------------------------------
       |        Robust
   invest | Coefficient std. err.   t  P>|t|   [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   mvalue |  .1101238  .0151945   7.25  0.000   .0757515  .1444961
   kstock |  .3100653  .0527518   5.88  0.000   .1907325  .4293981
    _cons | -58.74393  27.60286  -2.13  0.062  -121.1859  3.698079
-------------+----------------------------------------------------------------
   sigma_u | 85.732501
   sigma_e | 52.767964
     rho | .72525012  (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
. est store fe_robust
. xtscc invest mvalue kstock, fe lag(4)
Regression with Driscoll-Kraay standard errors  Number of obs   =    200
Method: Fixed-effects regression         Number of groups =    10
Group variable (i): company           F( 2,  19)   =   79.65
maximum lag: 4                  Prob > F     =  0.0000
                         within R-squared =  0.7668
------------------------------------------------------------------------------
       |       Drisc/Kraay
   invest | Coefficient std. err.   t  P>|t|   [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   mvalue |  .1101238  .0201931   5.45  0.000   .0678592  .1523884
   kstock |  .3100653  .034045   9.11  0.000   .2388083  .3813224
    _cons | -58.74393  24.45362  -2.40  0.027   -109.926  -7.561907
------------------------------------------------------------------------------
. est store fe_dris_kraay
. est table *, b se t
----------------------------------------
  Variable | fe_robust  fe_dris_~y 
-------------+--------------------------
   mvalue |  .1101238   .1101238 
       | .01519449  .02019306 
       |    7.25     5.45 
   kstock | .31006534  .31006534 
       | .05275177  .03404502 
       |    5.88     9.11 
    _cons | -58.743932  -58.743932 
       | 27.602861  24.453625 
       |   -2.13    -2.40 
----------------------------------------
             Legend: b/se/t

Random effects

. est clear
. xtreg invest mvalue kstock, re robust
Random-effects GLS regression          Number of obs   =    200
Group variable: company             Number of groups =     10
R-squared:                   Obs per group:
   Within = 0.7668                     min =     20
   Between = 0.8196                     avg =    20.0
   Overall = 0.8061                     max =     20
                        Wald chi2(2)   =   70.13
corr(u_i, X) = 0 (assumed)           Prob > chi2    =   0.0000
                (Std. err. adjusted for 10 clusters in company)
------------------------------------------------------------------------------
       |        Robust
   invest | Coefficient std. err.   z  P>|z|   [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   mvalue |  .1097811  .0137557   7.98  0.000   .0828206  .1367417
   kstock |  .308113  .0549728   5.60  0.000   .2003683  .4158576
    _cons | -57.83441  24.84323  -2.33  0.020  -106.5262  -9.142576
-------------+----------------------------------------------------------------
   sigma_u |  84.20095
   sigma_e | 52.767964
     rho | .71800838  (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
. est store re_robust
. xtscc invest mvalue kstock, re lag(4)
Regression with Driscoll-Kraay standard errors  Number of obs   =    200
Method: Random-effects GLS regression      Number of groups =    10
Group variable (i): company           Wald chi2(2)   =  140.73
maximum lag: 4                  Prob > chi2    =  0.0000
corr(u_i, Xb) = 0 (assumed)           overall R-squared =  0.8061
------------------------------------------------------------------------------
       |       Drisc/Kraay
   invest | Coefficient std. err.   t  P>|t|   [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   mvalue |  .1097811  .0285139   3.85  0.001   .0501009  .1694614
   kstock |  .308113  .0375064   8.21  0.000   .2296112  .3866147
    _cons | -57.83441  51.74256  -1.12  0.278  -166.1328  50.46402
-------------+----------------------------------------------------------------
   sigma_u |  84.20095
   sigma_e | 52.767964
     rho | .71800838  (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
. est store re_dris_kraay
. est table *, b se t
----------------------------------------
  Variable | re_robust  re_dris_~y 
-------------+--------------------------
   mvalue | .10978115  .10978115 
       | .01375566  .02851388 
       |    7.98     3.85 
   kstock | .30811298  .30811298 
       | .05497278  .03750638 
       |    5.60     8.21 
    _cons | -57.834409  -57.834409 
       | 24.843229  51.742563 
       |   -2.33    -1.12 
----------------------------------------
             Legend: b/se/t

 

Tham khảo thêm:

Driscoll, John Cand Aart CKraay. 1998. Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. Review of Economics and Statistics, 80, 549-560.

Bài liên quan

Back to top button