Hay cần họcKTL cơ bản

Hướng dẫn chạy Code R trên Stata

Sử dụng package rscript để chạy mã R trên Stata

Để chạy code R trên Stata, chúng ta có thể sử dụng lệnh rscript của package cùng tên được phát triển bởi David Molitor và Julian Reif.

Quy trình chạy code R trên Stata với lệnh rscript như sau:

Bước 1: Tải và cài package rscript

Tải và cài rscript vào Stata bằng cách:

net install rscript, from(“https://raw.githubusercontent.com/reifjulian/rscript/master”) replace

Phiên bản mới nhất là 3/8/2021 (sử dụng lệnh which rscript để xem)

Bước 2: Khai báo đường dẫn

Trong trường hợp bạn sử dụng nhiều phiên bản R cùng lúc thì cần thiết phải chỉ định cho Stata biết đường dẫn đến file chạy Rscript.exe để chạy script theo cách phù hợp nhất.

global RSCRIPT_PATH “C:/Program Files/R/R-X.Y.Z/bin/Rscript.exe”

Ví dụ: trên máy tôi sử dụng phiên bản 4.0.5 của R nên khai báo đường dẫn cụ thể như sau:

global RSCRIPT_PATH ” C:/Program Files/R/R-4.0.5/bin/x64/Rscript.exe”

Lưu ý: sử dụng dấu / thay vì dấu \ trong đường dẫn đến Rscript.exe

Bước 3: Chạy file có mã R

Sử dụng lệnh rscript cùng từ khóa using và theo sau là tên đoạn code R

rscript using filename.R

Ở đây, nếu filename.R không nằm trong thư mục làm việc thì cần khai báo rõ đường dẫn đến file này. Sử dụng kí tự \ trong đường dẫn và dấu dấu nháy kép nếu đường dẫn có khoảng trắng.

Bước 4: Đọc kết quả chạy từ R vào Stata

Xem hướng dẫn chi tiết tại: https://github.com/reifjulian/rscript

Back to top button