Hay cần học

Một số quy tắc kinh nghiệm về độ lớn effect size

trong đo lường các mối quan hệ tương quan, điểm ảnh hưởng...

Một số quy tắc kinh nghiệm về các mức tới hạn trong đo lường các mối quan hệ: tương quan (Cohen, 1988), Cramer’s V, Cohen’s d, Cohen’s f, Odds Ratios cùng các tài liệu trích dẫn cụ thể. Tài liệu này sẽ hỗ trợ bạn trả lời các câu hỏi giá trị hệ số tương quan như thế nào là nhỏ, bao nhiêu là lớn, khả năng đa cộng tuyến ra sao… với các trích dẫn thuyết phục.

Tham khảo bài viết Rules of thumb on magnitudes of effect sizes tại: https://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/statswiki/FAQ/effectSize

Back to top button