Home | KTL cơ bản | Khuynh hướng tập trung của dữ liệu
Trung bình - trung vị - điểm giữa - khoảng
Trung bình - trung vị - điểm giữa - khoảng

Khuynh hướng tập trung của dữ liệu

1. Giới thiệu về khuynh hướng tập trung của dữ liệu

Chương này giới thiệu sơ lược về các khái niệm cơ bản của thống kê dùng trong mô tả dữ liệu như các tham số đo lường xu hướng tập trung của dữ liệu (mean, median, mode) và đo lường sự biến thiên của dữ liệu (Range, Variance và Standard Deviation, Standard Error).

Để dễ hình dung, ta bắt đầu với ví dụ đơn giản sau: