KTL cơ bảnXử lý dữ liệu

Thang đo trong phân tích dữ liệu

1. Giới thiệu các loại thang đo

Để đo lường đúng các biến rất cần thiết phải xác định đúng thang đo. Các kiểu biến khác nhau đòi hỏi phải được đo lường theo những cách khác nhau. Có 4 loại thang đo thường được sử dụng trong phân tích dữ liệu là thang đo danh nghĩa (nominal), thang đo thứ bậc (ordinal), thang đo khoảng (Interval) và thang đo tỉ lệ (Ratio). Sử dụng linh hoạt các thang đo trong việc đo lường biến sẽ giúp người nghiên cứu tiếp cận và phân tích đối tượng tốt hơn. Các loại thang đo trên lần lượt được trình bày ở bên dưới.

2. Sử dụng các loại thang đo

1.

Thang đo danh nghĩa (còn gọi là định danh hoặc phân loại) – nominal scale: có ý nghĩa phân biệt các đối tượng, chứ không mang ý nghĩa đo lường nào khác.

Có hai loại thang đo danh nghĩa thường được sử dụng:
(i) thang đo nhị phân (binary) với hai giá trị, chẳng hạn 1 – nam; 2 – nữ hoặc 1 – nghèo; 0 – không nghèo;
(ii) thang đo danh mục (categorical) với nhiều thuộc tính giá trị chẳng hạn như các vùng trên cả nước (1 – ĐB Sông Hồng; 2 – Tây Bắc & Bắc Trung bộ; 3 – Nam Trung bộ & Duyên Hải miền Trung; 4 – Tây Nguyên; 5 – Đông Nam bộ; 6 – ĐB Sông Cửu Long).

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close