Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kiểm định Hausman và những tồn tại

Theo cách tiếp cận truyền thống thì dữ liệu bảng có thể được ước lượng thông qua 2 mô hình tác động cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên (REM), đồng thời sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn FEM/REM. Vậy Khi nào thì sử dụng REM? Khi nào thì sử dụng FEM? Kiểm định Hausman là gì? và cả những vấn đề tồn tại của kiểm định Hausman là gì? Khắc phục nó ra sao? Tất cả sẽ lần lượt được trình bày trong bài viết này. Ngoài ra, bài viết này sẽ được tiếp nối bởi các chủ đề kinh tế lượng quan trọng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button