Kiểm định, lựa chọn OLS, FE, RE trên EViews

Bài viết minh họa cách lựa chọn phương pháp ước lượng dữ liệu bảng giữa OLS, FE, RE trên EViews. Cụ thể là kiểm định sự tồn tại của các ảnh hưởng cố định đặc trưng cho các đối tượng bảng (hoặc các thời điểm), kiểm định sự tương quan chéo giữa các đơn vị bảng (hoặc các thời điểm) và kiểm định sự tương quan giữa các ảnh hưởng cố định với các biến giải thích. Kiểm định sự tồn tại của các ảnh hưởng cố định chính là cơ sở lựa chọn giữa Pooled OLS và Fixed Effects. Kiểm định về sự tương quan chéo giữa giữa các đơn vị bảng chính là cơ sở lựa chọn giữa Pooled OLS và Random Effects. Tiếp đến, kiểm định Hausman sẽ được thực hiện để kiểm tra sự tương quan giữa các ảnh hưởng cố định với các biến giải thích hay lựa chọn giữa Fixed Effects và Random Effects.

Lưu ý, hiện tại Eviews không có sẳn câu lệnh kiểm tra sự tương quan chéo giữa các đối tượng bảng, xem tại: http://forums.eviews.com/viewtopic.php?f=6&t=1043. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng 1 trong 2 Add-in của EViews là BPtest hoặc CDtest để kiểm tra sự tương quan chéo giữa các đơn vị bảng. Tham khảo: http://www.eviews.com/Addins/addins.shtml

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7 8Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button