Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kiểm định, lựa chọn OLS, FE, RE trên EViews

Bài viết minh họa cách lựa chọn phương pháp ước lượng dữ liệu bảng giữa OLS, FE, RE trên EViews. Cụ thể là kiểm định sự tồn tại của các ảnh hưởng cố định đặc trưng cho các đối tượng bảng (hoặc các thời điểm), kiểm định sự tương quan chéo giữa các đơn vị bảng (hoặc các thời điểm) và kiểm định sự tương quan giữa các ảnh hưởng cố định với các biến giải thích. Kiểm định sự tồn tại của các ảnh hưởng cố định chính là cơ sở lựa chọn giữa Pooled OLS và Fixed Effects. Kiểm định về sự tương quan chéo giữa …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button