Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kiểm định tính dừng qua nghiệm đơn vị

Tính dừng của biến chuỗi luôn là một vấn đề đặc biệt quan trọng trong dữ liệu thời gian và đặc biệt là dữ liệu bảng. Bởi theo Baltagi (2008, trang 374) chúng ta KHÔNG THỂ áp dụng các tính chất liên quan đến PHÂN PHỐI CHUẨN cho các biến KHÔNG DỪNG (nonstationary variables), chẳng hạn, các trị thống kê t, F nhận được từ phương trình hồi quy của những biến KHÔNG DỪNG này sẽ không có PHÂN PHỐI CHUẨN (Durlauf và Phillips, 1988). Ngoài ra, việc không xác định rõ tính dừng của các biến chuỗi có thể dẫn đến vấn đề hồi quy mơ hồ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button