Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Lỗi r(451) khi khai báo dữ liệu bảng

Điều đầu tiên trong việc khai thác dữ liệu bảng chính là khai báo dữ liệu bảng. Trên Stata, chúng ta có thể thực hiện việc khai báo dữ liệu bảng bằng lệnh tsset hoặc xtset. Tuy nhiên, khi chúng ta khai báo xtset id time, với id là các đơn vị bảng (doanh nghiệp, hộ gia đình, quốc gia…) và time là các đơn vị thời gian thì lại nhận được thông báo lỗi từ Stata như sau: repeated time values within panel r(451); Vậy lỗi r(451) là lỗi gì và chúng ta khắc phục nó như thế nào? Lỗi r(451): repeated time values within panel liên quan đến …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button