Home | KTL cơ bản | Mô hình chính sách công – Ví dụ
Xác định biến trong mô hình phân tích chính sách công
Xác định biến trong mô hình phân tích chính sách công

Mô hình chính sách công – Ví dụ

Bài viết sẽ minh họa việc xác định các biến thích hợp trong mô hình phân tích chính sách công.

Giả sử, bạn đang sống với gia đình và bạn phụ thuộc rất nhiều vào phần học bổng của nhà trường mà học bổng này lại tùy thuộc vào kết quả học tập của bạn ở các học kì trước. Đồng thời, trường bạn học không có kế hoạch thay đổi chính sách học bổng trong vòng 2 năm tới.

1.

Xác định vấn đề