Home | KTL cơ bản | Mô hình chính sách công – Phần 3
Kỹ thuật ước lượng/phân tích mô hình chính sách công
Kỹ thuật ước lượng/phân tích mô hình chính sách công

Mô hình chính sách công – Phần 3

Sau khi xác định được vấn đề nghiên cứu trong phân tích chính sách công, bước tiếp theo là lựa chọn các biến trong mô hình. Từ đó sử dụng các kỹ thuật phân tích để ước lượng hoặc phân tích mô hình và đưa ra các kiến nghị chính sách. Bài viết sau sẽ lần lượt trình bày 3 nội dung này.

1.

Xây dựng mô hình

Khi một vấn đề chính sách được phân loại rõ ràng, khi đó bắt đầu xây dựng và kiểm định mô hình. Một mô hình bao gồm yếu tố đầu vào Input (biến quyết định), kết quả đầu ra Output (biến kết quả), yếu tố môi trường environment (biến môi trường) và các thành phần tiêu chuẩn criterion (biến mục tiêu) được thể hiện theo sơ đồ bên dưới:
mo hinh chinh sach cong 3 - Mô hình chính sách công - Phần 3