Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao
Trending

Ước lượng TFP trên Stata

Câu lệnh prodest

Lệnh prodest phù hợp để ước lượng TFP (năng suất yếu tố tổng hợp) cho các hàm sản xuất Cobb-Douglas hoặc hàm Translog. Lệnh prodest giải quyết vấn đề thiên chệch do biến nội sinh qua ước lượng GMM, cũng như linh hoạt thực hiện ước lượng TFP theo các phương pháp kiểm soát hàm sản xuất LP, OP hoặc WRDG. Vấn đề ước lượng TFP Ước tính chính xác năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) là một vấn đề cơ bản của kinh tế học ứng dụng và là chủ đề chính của nhiều bài báo chuyên đề. Trước các cú sốc tích cực, các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button