Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Tài nguyênTạp chí Kinh tế

Tạp chí Thủy sản

Vietnam Fisheries Magazine

Tạp chí thuỷ sản Việt Nam ra mắt ấn phẩm tiếng anh Vietfish Magazine đầu tiên vào tháng 3/4 năm 2022. Tạp chí Thủy sản xuất bản định kỳ 2 tháng một lần. Nguồn: https://vietfishmagazine.com/category/magazine  

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button