Hay cần học

Tổng hợp một số học liệu hay về R

Tổng hợp những học liệu hay về R có thể tự học và áp dụng cho những tác vụ cụ thể khi có nhu cầu. Các học liệu đều ở dạng online, hỗ trợ dataset đầy đủ để thực hành.

Cơ bản về thống kê

Trình bày về R rất cơ bản, bao gồm các thao tác nhập xuất, xử lý dữ liệu, thống kê mô tả, chạy hồi quy, vẽ đồ thị (ggplot2) và quản lý dự án làm việc.

 • https://okanbulut.github.io/rbook/index.html
 • https://bookdown.org/ndphillips/YaRrr/
 • https://r-coder.com/install-r-packages/
 • https://methodenlehre.github.io/SGSCLM-R-course/
 • https://jules32.github.io/r-for-excel-users/github.html#setup-git-github

Có so sánh giữa các ngôn ngữ: R, Python và Stata cho những tác vụ đơn giản:

 • https://lost-stats.github.io/

Đầy đủ, nhiều tính năng của R

Các nguồn học liệu online khác về R như:

 • https://stat545.com/
 • https://r4ds.had.co.nz/

trình bày chi tiết hơn về các tính năng của R. Các học liệu này rất hữu ích khi cần tra cứu một công cụ nào đó của R để giải quyết nhu cầu công việc cụ thể.

Riêng sách về R viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt thì quyển này là đáng đọc nhất.

 • https://epirhandbook.com/vn/importing.html

Sách chuyên về trực quan dữ liệu

 • https://ggplot2-book.org/toolbox.html
 • https://socviz.co/index.html
 • https://bookdown.org/content/b298e479-b1ab-49fa-b83d-a57c2b034d49/
 • https://crimebythenumbers.com/

Tài liệu về nghiên cứu khả lặp

 • https://psyteachr.github.io/msc-data-skills/
 • https://bookdown.org/alapo/learnr/
 • https://bookdown.org/yihui/rmarkdown-cookbook/
 • https://quarto.org/docs/guide/

LaTeX

 • https://rpubs.com/nnthieu/936908
 • https://www.learnlatex.org/vi/language-01
 • https://backlog.com/git-tutorial/vn/reference/
 • https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes

Bài tập, hỏi đáp về R

 • http://r-tutorials.com/category/exercise-database/
 • https://sparkbyexamples.com/r-programming/
 • https://www.tutorialspoint.com/how-to-convert-an-array-into-a-matrix-in-r
Back to top button