Trắc nghiệm: các hoạt động trên thị trường

Bản PDF (có đáp án)

128 câu hỏi trắc nghiệm của chương 6 về các hoạt động trên thị trường hiệu quả. Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới.

Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế học và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình nhé.

TẢI VỀ

1) D 11) C 21) A 31) A 41) D
2) A 12) B 22) B 32) A 42) B
3) A 13) A 23) A 33) D 43) A
4) D 14) C 24) D 34) B 44) D
5) A 15) C 25) B 35) C 45) A
6) B 16) C 26) C 36) A 46) A
7) A 17) C 27) D 37) C 47) D
8) C 18) D 28) B 38) D 48) C
9) D 19) D 29) C 39) A 49) A
10) D 20) B 30) D 40) B 50) D
51) C 61) B 71) B 81) A 91) A
52) B 62) B 72) C 82) B 92) B
53) A 63) A 73) B 83) C 93) A
54) B 64) B 74) D 84) D 94) D
55) B 65) C 75) A 85) C 95) D
56) C 66) C 76) A 86) D 96) B
57) B 67) A 77) D 87) C 97) B
58) D 68) A 78) C 88) A 98) A
59) C 69) C 79) D 89) A 99) D
60) A 70) D 80) A 90) A 100) C
101) C 111) B 121) D
102) B 112) A 122) B
103) A 113) C 123) A
104) C 114) D 124) C
105) A 115) C 125) C
106) D 116) C 126) D
107) D 117) B 127) A
108) D 118) A 128) D
109) A 119) D
110) D 120) A

Nguồn: Udayton.

Bài liên quan

Back to top button