Trắc nghiệm: sản xuất tối ưu

Bản PDF (có đáp án)

122 câu hỏi trắc nghiệm của chương 7 về sản xuất tối ưu tập trung vào các nội dung như lợi nhuận kinh tế, chi phí cơ hội và cấu trúc thị trường. Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới.

Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế học và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình.

TẢI VỀ

1) D 11) A 21) C 31) C 41) D
2) C 12) B 22) A 32) D 42) B
3) B 13) A 23) C 33) B 43) C
4) D 14) B 24) A 34) A 44) C
5) D 15) D 25) C 35) B 45) D
6) D 16) A 26) C 36) D 46) A
7) B 17) A 27) B 37) A 47) B
8) A 18) B 28) A 38) D 48) A
9) D 19) A 29) A 39) A 49) C
10) C 20) B 30) B 40) D 50) D
51) B 61) C 71) B 81) C 91) B
52) C 62) B 72) B 82) A 92) A
53) B 63) D 73) A 83) B 93) C
54) A 64) A 74) B 84) A 94) D
55) B 65) C 75) D 85) A 95) C
56) D 66) A 76) D 86) C 96) D
57) C 67) C 77) B 87) C 97) D
58) B 68) B 78) D 88) A 98) A
59) D 69) B 79) A 89) D 99) A
60) A 70) B 80) C 90) B 100) A
101) D 111) B 121) D
102) C 112) D 122) B
103) C 113) D
104) C 114) B
105) B 115) A
106) A 116) A
107) D 117) A
108) C 118) A
109) C 119) D
110) D 120) D

Nguồn: Udayton.

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button