Kinh tế họcTrắc nghiệm

Trắc nghiệm: sản xuất tối ưu

Bản PDF (có đáp án)

122 câu hỏi trắc nghiệm của chương 7 về sản xuất tối ưu tập trung vào các nội dung như lợi nhuận kinh tế, chi phí cơ hội và cấu trúc thị trường. Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới.

Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế học và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình.

TẢI VỀ

1) D11) A21) C31) C41) D
2) C12) B22) A32) D42) B
3) B13) A23) C33) B43) C
4) D14) B24) A34) A44) C
5) D15) D25) C35) B45) D
6) D16) A26) C36) D46) A
7) B17) A27) B37) A47) B
8) A18) B28) A38) D48) A
9) D19) A29) A39) A49) C
10) C20) B30) B40) D50) D
51) B61) C71) B81) C91) B
52) C62) B72) B82) A92) A
53) B63) D73) A83) B93) C
54) A64) A74) B84) A94) D
55) B65) C75) D85) A95) C
56) D66) A76) D86) C96) D
57) C67) C77) B87) C97) D
58) B68) B78) D88) A98) A
59) D69) B79) A89) D99) A
60) A70) B80) C90) B100) A
101) D111) B121) D
102) C112) D122) B
103) C113) D
104) C114) B
105) B115) A
106) A116) A
107) D117) A
108) C118) A
109) C119) D
110) D120) D

Nguồn: Udayton.

Back to top button