Kinh tế họcTrắc nghiệm

Trắc nghiêm: thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Bản PDF (có đáp án)

138 câu hỏi trắc nghiệm của chương 9 về thị trường cạnh tranh hoàn hảo . Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng rất phù hợp cho các bạn tự học nâng cao kiến thức hoặc soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới.

Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế học và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình.

TẢI VỀ

1) D 11) C 21) C 31) D 41) B
2) A 12) D 22) C 32) C 42) A
3) C 13) D 23) B 33) A 43) C
4) A 14) B 24) B 34) B 44) D
5) D 15) B 25) A 35) A 45) B
6) C 16) B 26) C 36) A 46) A
7) B 17) A 27) A 37) D 47) B
8) B 18) A 28) D 38) C 48) D
9) A 19) D 29) A 39) B 49) D
10) D 20) C 30) B 40) C 50) B
51) C 61) C 71) C 81) A 91) D
52) B 62) B 72) A 82) C 92) B
53) D 63) A 73) B 83) D 93) D
54) D 64) D 74) C 84) D 94) B
55) A 65) C 75) A 85) A 95) A
56) D 66) B 76) D 86) A 96) B
57) D 67) A 77) D 87) C 97) D
58) A 68) C 78) B 88) A 98) B
59) B 69) B 79) D 89) B 99) C
60) A 70) B 80) C 90) C 100) D
101) A 111) B 121) A 131) D
102) B 112) C 122) B 132) C
103) B 113) C 123) C 133) D
104) D 114) B 124) A 134) D
105) A 115) C 125) C 135) C
106) B 116) A 126) C 136) A
107) A 117) B 127) A 137) A
108) D 118) C 128) D 138) D
109) C 119) A 129) B
110) C 120) A 130) B

Nguồn: Udayton.

Back to top button