Kinh tế họcTrắc nghiệm

Trắc nghiệm: Sản lượng và chi phí

Bản PDF (có đáp án)

140 câu hỏi trắc nghiệm của chương 8 về sản lượng và chi phí . Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới.

Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế học và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình.

TẢI VỀ

1) D 11) D 21) A 31) C 41) B
2) B 12) B 22) A 32) A 42) D
3) A 13) B 23) C 33) C 43) A
4) A 14) B 24) D 34) B 44) C
5) D 15) C 25) B 35) C 45) C
6) B 16) B 26) A 36) D 46) A
7) C 17) B 27) C 37) C 47) C
8) D 18) B 28) B 38) D 48) D
9) C 19) B 29) D 39) A 49) C
10) C 20) C 30) C 40) C 50) B
51) B 61) D 71) C 81) C 91) A
52) A 62) A 72) B 82) C 92) D
53) B 63) A 73) D 83) C 93) B
54) B 64) C 74) A 84) A 94) D
55) B 65) C 75) C 85) D 95) A
56) C 66) C 76) D 86) C 96) A
57) C 67) C 77) C 87) B 97) B
58) C 68) A 78) B 88) A 98) C
59) D 69) C 79) A 89) B 99) D
60) A 70) A 80) C 90) C 100) A
101) C 111) C 121) D 131) A
102) D 112) C 122) A 132) A
103) B 113) D 123) A 133) C
104) D 114) A 124) D 134) C
105) A 115) A 125) C 135) D
106) B 116) C 126) C 136) A
107) A 117) C 127) B 137) C
108) D 118) D 128) A 138) B
109) A 119) A 129) D 139) A
110) C 120) A 130) C 140) A

Nguồn: Udayton.

Back to top button