Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Ước lượng mô hình VEC – Stata

Mô hình VEC hay VECM, tạm gọi là mô hình vectơ điều chỉnh sai số được sử dụng thay thế mô hình vectơ tự hồi quy (VAR) khi các biến chuỗi có mối quan hệ đồng kết hợp (Cointegration). Tương tự mô hình VAR, mô hình VEC được ước lượng và phân tích qua 4 bước như sau: (i) xác định sai phân và độ trễ của biến chuỗi; (ii) kiểm tra sự đồng kết hợp của các biến; (iii) ước lượng và kiểm định mô hình; (iv) Dự báo. Quy trình phân tích mô hình VEC được thể hiện như sau: Bài viết này sẽ minh họa …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button