Kinh tế họcTrắc nghiệm

266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án). Nội dung bao gồm 266 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 5 phần như sau:

  • Phần 1: 67 câu
  • Phần 2: 49 câu
  • Phần 3: 50 câu
  • Phần 4: 50 câu
  • Phần 5: 50 câu

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 2 gồm 49 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

MICRO_3_P2_1: Chi phí biên để sản xuất sản phẩm là 10, co giãn của cầu theo giá (Ep) của sản phẩm này bằng -3. Để tối đa hóa lợi nhuận thì giá bán sản phẩm này bằng:
○ 10
● 15
○ 30
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P2_2: Cân bằng tiêu dùng xảy ra khi:
○ Cả ba câu đều sai
○ MUx/MUy bằng Py/Px
○ MRSxy bằng MUx/MUy
● MRSxy bằng Px/Py

MICRO_3_P2_3: Chi phí biên MC là:
○ Định phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
○ Biến phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
● Biến phí thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
○ Chi phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất

MICRO_3_P2_4: Năng suất biên (Sản phẩm biên, MP) là:
○ Năng suất thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất cố định
○ Cả ba câu đều sai
○ Sản phẩm trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi
● Sản phẩm thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi

MICRO_3_P2_5: Hữu dụng biên MU có qui luật dương và giảm dần, khi sản lượng tăng thì:
○ Đường tổng hữu dụng sẽ dốc lên và đi qua gốc tọa độ
○ Cả ba câu đều sai
● Tổng hữu dụng sẽ tăng chậm dần, đạt cực đại rồi giảm dần
○ Tổng hữu dụng sẽ tăng nhanh dần, chậm dần, đạt cực đại rồi giảm dần

MICRO_3_P2_6: Doanh nghiệp A sản xuất 97 sản phẩm có tổng phí TC bằng 100 đơn vị tiền. Chi phí biên của sản phẩm thứ 98, 99, 100 lần lượt là 5, 10, 15. Vậy chi phí trung bình của 100 sản phẩm là:
○ Cả ba câu đều sai
○ 130
○ 30
● 13

MICRO_3_P2_7: Doanh nghiệp có các hàm số sau: P = 5.000 – 2Q; TC = 3Q^2 + 500 (P: đvt/đvq; Q: đvq). Để tối đa hóa doanh thu thì doanh nghiệp sẽ bán hàng hóa P, sản lượng Q, doanh thu TR là:
○ P bằng 4.000; Q bằng 5.000; TR bằng 20.000.000
○ P bằng 6.000; Q bằng 3.000; TR bằng 18.000.000
● P bằng 2.500; Q bằng 1.250; TR bằng 3.125.000
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P2_8: Doanh nghiệp có các hàm số sau: P = 5.000 – 2Q; TC = 3Q^2 + 500 (P: đvt/đvq; Q: đvq). Để tối đa hóa lợi nhuận thì doanh nghiệp sẽ sản xuất ờ sản lượng Q, giá bán P và lợi nhuận cực đại là:
○ Q bằng 2.000; P bằng 6.000; ∏max bằng 2.000.000
○ Cả ba câu đều sai
● Q bằng 500; P bằng 4.000; ∏max bằng 1.249.500
○ Q bằng 1.500; P bằng 7.000; ∏max bằng 1.550.000

MICRO_3_P2_9: Doanh nghiệp có các hàm số sau: P = 5.000 – 2Q; TC = 3Q^2 + 500 (P: đvt/đvq; Q: đvq). Sản lượng lớn nhất mà doanh nghiệp không bị lỗ là
● Q bằng 999,9
○ Q bằng 2.500,5
○ Cả ba câu đều sai
○ Q bằng 1.500,5

MICRO_3_P2_10: Doanh nghiệp có các hàm số sau: P = 5.000 – 2Q; TC = 3Q^2 + 500 (P: đvt/đvq; Q: đvq). Doanh thu hòa vốn là
○ TRhv bằng 15.500.000
○ Cả ba câu đều sai
○ TRhv bằng 50.500.000
● TRhv bằng 2.999.890,98


MICRO_3_P2_11: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 5Q^3 – 8Q^2 + 20Q + 500. Hàm chi phí trung bình AC bằng:
○ 10Q2-8Q+20+500/Q
○ Cả ba câu đều sai
● 5Q2-8Q+20+500/Q
○ 30Q3-8Q+20+500/Q

MICRO_3_P2_12: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 5Q^3 – 8Q^2 + 20Q + 500. Hàm chi phí biên MC bằng
● 15Q2-16Q+20
○ Cả ba câu đều sai
○ 30Q3-8Q+20+500/Q
○ 10Q2-4Q+20

MICRO_3_P2_13: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 5Q^3 – 8Q^2 + 20Q + 500. Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn:
○ Cả ba câu đều sai
○ P bằng 300
● P bằng 192,99
○ P bằng 202,55

MICRO_3_P2_14: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 5Q^3 – 8Q^2 + 20Q + 500. Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì lợi nhuận cực đại của doanh nghiệp bằng:
○ Cả ba câu đều sai
○ ∏ bằng 1.000
● ∏ bằng 2.221,68
○ ∏ bằng 2.500

MICRO_3_P2_15: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 5Q^3 – 8Q^2 + 20Q + 500. Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là:
○ Q bằng 10,15
○ Q bằng 20,15
● Q bằng 6,22
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P2_16: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 5Q^3 – 8Q^2 + 20Q + 500. Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh:
○ 26,67
● 16,8
○ Cả ba câu đều sai
○ 30

MICRO_3_P2_17: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 5Q^3 – 8Q^2 + 20Q + 500. Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng:
○ Q bằng 15,25
○ Q bằng 20,50
● Q bằng 3,97
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P2_18: Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, để lợi nhuận tối đa doanh nghiệp cung ứng tại mức sản lượng có:
○ MR bằng P
○ Chi phí thấp nhất
○ Chi phí bình quân thấp nhất
● P bằng MC

MICRO_3_P2_19: Trong thị trường độc quyền, chính phủ qui định giá trần, trực tiếp sẽ có lợi cho:
● Người tiêu dùng
○ Người tiêu dùng và doanh nghiệp
○ Chính phủ
○ Người tiêu dùng và chính phủ

MICRO_3_P2_20: Hàm sản xuất nào dưới đây thể hiện năng suất không đổi theo qui mô:
○ K^0,6 L^0,4
○ 0,5K^0,6 L^0,4
○ 2K^0,5 L^0,5
● Cả ba câu đều đúng

1 2 3 4Trang sau
Back to top button