Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô – Test 8
500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô
500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô – Test 8

Bộ đề thi 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô (có đáp án) được biên soạn bởi TS. Tạ Đức Khánh (2011). Bộ đề thi được tổng hợp trong 8 bài kiểm tra dạng nhiều lựa chọn và 100 câu hỏi dạng đúng sai. Danh sách các bài trắc nghiệm kinh tế vi mô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, True/False

Bài kiểm tra 8 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với các lựa chọn (và đáp án) như sau:

MACRO_1_T8_1: Phân tích logic các hiện tượng kinh tế nhằm rút ra các nguyên lý về phương thức ứng xử của các cá nhân hoặc hành động của các định chế được gọi là:
○ Kinh tế học chính sách.
○ Kinh tế học vĩ mô.
● Kinh tế học thực chứng.
○ Kinh tế học lý thuyết.