Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô – T8
500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô
500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô – T8

Bộ đề thi 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án) được biên soạn bởi TS. Tạ Đức Khánh (2011). Bộ đề thi được tổng hợp trong 8 bài kiểm tra dạng nhiều lựa chọn và 100 câu hỏi dạng đúng sai. Danh sách các bài trắc nghiệm kinh tế vi mô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, True/False

Bài kiểm tra 8 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với các lựa chọn (và đáp án) như sau:

MICRO_1_T8_1: Kinh tế học nghiên cứu cách thức:
● Các nguồn lực khan hiếm được sử dụng để thõa mãn những nhu cầu vô hạn.
○ Chúng ta lựa chọn để sử dụng những nguồn lực vô hạn.
○ Các nguồn lực vô hạn được sử dụng để thõa mãn những nhu cầu khan hiếm.
○ Xã hội không có lựa chọn nào cả.