511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án

Chương 4: Quản lý thời gian thực hiện dự án

QTDA_C4_61: Quy trình tính xác suất hoàn thành dự án, có:
○ 5 bước
○ 6 bước
● 7 bước
○ 8 bước

QTDA_C4_62: \(T_CP\) (Critical Parth Time) là:
○ Tiến trình tới hạn
○ Thời gian tiến trình
● Thời gian tiến trình tới hạn
○ Thời gian của một công việc

QTDA_C4_63: Công thức: \(Z=(X – {T_{CP}}/{S_{CP}})\) dùng để tính:
○ Thời gian thực hiện dự án
● Hệ số phân phối xác suất GAUSS
○ độ lệch chuẩn của tiến trình tới hạn
○ Phương sai của tiến trình tới hạn

QTDA_C4_64: Căn cứ vào công thức: \(Z=(X – {T_{CP}}/{S_{CP}})\) và hãy chọn câu sai:
○ Z là hệ số phân bố xác suất GAUSS
● X là thời gian dự trữ của các công việc nằm trên tiến trình tới hạn
○ \(T_CP\) là thời gian dự tính của tiến trình tới hạn
○ \(S_CP\) là độ lệch chuẩn về thời gian của tiến trình tới hạn

QTDA_C4_65: Cho sơ đồ GANTT của một dự án làm đường giao thông 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy thì thời gian thực hiện dự án là:
○ 10 tuần
● 10 tháng
○ Hơn 10 tuần
○ Ít hơn 10 tháng

QTDA_C4_66: Dự án lắp ghép một khu nhà công nghiệp, có các công việc:
– (A) Làm móng nhà, thời gian thực hiện dự tính 4 tuần, bắt đầu ngay.
– (B) Vận chuyển cần cẩu về, 1 tuần, bắt đầu ngay;
– (C) Lắp dựng cần trục, 3 tuần, sau vận chuyển cần cẩu.
– (D) Vận chuyển cấu kiện, 4 tuần, bắt đầu ngay.
– (E) Lắp ghép khung nhà, 7 tuần, sau lắp cần cẩu”.
Vậy thời gian thực hiện dự tính của dự án này là:
● 11 tuần
○ 12 tuần
○ 13 tuần
○ 14 tuần

QTDA_C4_67: Cho bảng phân tích công việc của một dự án (ĐVT: Tuần lễ) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy thời gian thực hiện dự tính của dự án này là:
○ 11 tuần
● 12 tuần
○ 13 tuần
○ 14 tuần

QTDA_C4_68: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy thời gian thực hiện dự tính của công việc A là:
○ 10 tuần
○ 11 tuần
● 12 tuần
○ 13 tuần

QTDA_C4_69: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy thời gian thực hiện dự tính của công việc B là:
○ 2,5 tuần
● 3 tuần
○ 3,5 tuần
○ 3,75 tuần

QTDA_C4_70: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy thời gian thực hiện dự tính của công việc C là:
○ 5,0 tuần
○ 5,5 tuần
● 6,0 tuần
○ 6,2 tuần

QTDA_C4_71: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy thời gian thực hiện dự tính của dự án là:
○ 10 tuần
○ 11 tuần
○ 20 tuần
● 21 tuần

QTDA_C4_72: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy dự án này, có:
● 1 tiến trình
○ 2 tiến trình
○ 3 tiến trình
○ Công việc ảo

QTDA_C4_73: Thông tin của một dự án cho trong bảng (ĐVT: Tuần lễ) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy phương sai về thời gian thực hiện dự tính của công việc A là:
○ 0,24
○ 0,34
● 0,44
○ 0,54

QTDA_C4_74: Thông tin của một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy phương sai về thời gian thực hiện dự tính của công việc B là:
● 0,11
○ 0,21
○ 0,31
○ 0,41

QTDA_C4_75: Thông tin của một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy phương sai về thời gian thực hiện dự tính của công việc C là:
○ 0,44
○ 0,11
● 0,028
○ 0,578

QTDA_C4_76: Thông tin của một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy phương sai về thời gian thực hiện dự tính của dự án này là:
○ 0,24
○ 0,34
○ 0,44
● 0,578

QTDA_C4_77: Thông tin của một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy độ lệch chuẩn về thời gian thực hiện dự tính của dự án này là:
○ 0,44
○ 0,11
○ 1,16
● 0,76

QTDA_C4_78: Dự án có thời gian của tiến trình tới hạn là 12 tuần và độ lệch chuẩn về thời gian thực hiện dự tính của tiến trình tới hạn là 1,17. Cho biết thêm bảng phân phối xác suất (trích bảng phân phối một bên). 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy thì xác suất hoàn thành dự án trong vòng từ 11 đến 12 tuần lễ, là:
○ 19,50%
● 30,23%
○ 31,06%
○ 33,89%

QTDA_C4_79: Dự án có thời gian của tiến trình tới hạn là 12 tuần và độ lệch chuẩn về thời gian thực hiện dự tính của tiến trình tới hạn là 1,17. Cho biết thêm bảng phân phối xác suất (trích bảng phân phối một bên). 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Yêu cầu tính xác suất hoàn thành dự án trước 11 tuần lễ, là:
● 19,77%
○ 30,23%
○ 4,36%
○ 80,23%

QTDA_C4_80: Dự án có thời gian của tiến trình tới hạn là 12 tuần và độ lệch chuẩn về thời gian thực hiện dự tính của tiến trình tới hạn là 1,17. Cho biết thêm bảng phân phối xác suất (trích bảng phân phối một bên). 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy thì xác suất hoàn thành dự án trước 10 tuần lễ, là:
○ 19,77%
○ 30,23%
● 4,36%
○ 80,23%

QTDA_C4_81: Dự án có thời gian của tiến trình tới hạn là 12 tuần và độ lệch chuẩn về thời gian thực hiện dự tính của tiến trình tới hạn là 1,17. Cho biết thêm bảng phân phối xác suất (trích bảng phân phối một bên). 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Yêu cầu tính xác suất hoàn thành dự án trước 13 tuần lễ, là:
○ 19,77%
○ 30,23%
○ 4,36%
● 80,23%

QTDA_C4_82: Dự án có thời gian của tiến trình tới hạn là 12 tuần và độ lệch chuẩn về thời gian thực hiện dự tính của tiến trình tới hạn là 1,17. Cho biết thêm bảng phân phối xác suất (trích bảng phân phối một bên). 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
Vậy thì thời gian hoàn thành dự án với xác suất 95%, xấp xỉ:
○ 10 tuần
○ 12 tuần
● 14 tuần
○ 16 tuần

QTDA_C4_83: Cho nội dung dự án “ĐÀO AO THẢ CÁ” và sơ đồ PERT như sau 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án “Đào ao (ký hiệu: A), tiến hành ngay từ đầu với thời hạn 4 tuần. Tìm nguồn và hợp đồng mua cá giống (B), 1 tuần bắt đầu ngay. Kè bờ ao (C), 2 tuần sau đào ao. Làm tường rào bao quanh (D), 3 tuần bắt đầu ngay. Rửa ao, nhận cá giống và thả cá (E), 1 tuần sau kè bờ ao và tìm nguồn, hợp đồng mua cá giống
○ Sơ đồ PERT bên trái vẽ đúng quy định của công việc
○ Sơ đồ PERT bên phải vẽ đúng quy định của công việc
○ Hai sơ đồ PERT vẽ đều đúng quy định của công việc
● Hai sơ đồ vẽ đều sai quy định của công việc

Previous page 1 2 3

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button