Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứu

Bất bình đẳng trong thu nhập – mô hình Oaxaca

Bất bình đẳng trong thu nhập chính là sự chênh lệch trong tiền lương do phân biệt đối xử giữa người lao động nam và người lao động nữ so với mức lương cân bằng trên thị trường. Bằng cách phân tách các yếu tố cấu thành tiền lương lao động như nâng lực, kỹ năng và sự phân biệt đối xử Oaxaca (1973), Neumark (1988) đã tính toán sự chênh lệch tiền lương trong từng yếu tố. Bài viết sẽ hệ thống lại khung lý thuyết về bất bình đẳng và minh họa trường hợp bất bình đẳng trong thu nhập tại Việt Nam qua bộ dữ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button