Home | Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu

Tải bộ dữ liệu VARHS

Tải bộ dữ liệu VARHS

Tương tự bộ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư Việt Nam (VHLSS), bộ dữ liệu VARHS cũng được sử dụng rất rộng rãi trong các nghiên cứu về  bất bình đẳng, nghèo đói, các nghiên cứu phân tích về chi tiêu (giáo dục, y tế, đời sống) của các nông hộ cũng như các yếu tố ảnh hưởng ...

Đọc tiếp »

Tải bộ dữ liệu SME

Tải bộ dữ liệu SME

Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU TỪ BỘ DỮ LIỆU SME Bộ dữ liệu SME là bộ dữ liệu chính thức và rất phù hợp để nghiên cứu về các đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam. Khá nhiều các nghiên cứu đã được thực hiện thành công dựa trên bộ dữ liệu này, có thể ...

Đọc tiếp »

Ước lượng mô hình tự hồi quy ngưỡng TAR trên Stata

Minh họa ước lượng mô hình hồi quy ngưỡng - TAR trên Stata

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ . import excel TAR1604.xlsx, sheet("Data") firstrow clear . foreach var of varlist * { 2. local varlab = `var'[1] 3. label var `var' "`varlab'" 4. } . drop in 1 (1 observation deleted) . quietly destring year FDI GDPG IMP EXP GCONS INF COC GE PS RQ ROL VC ENR2 ENR1 ENR3, force replace . egen id = ...

Đọc tiếp »