Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Các bước ước lượng mô hình ARDL

Ưu điểm của mô hình ARDL là cho phép ước lượng các mô hình tồn tại bậc tích hợp hỗn hợp cũng như trong các trường hợp không chắc chắn về kết quả kiểm định nghiệm đơn vị. Ngoài ra, mô hình ARDL còn cho phép kiểm chứng mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi và từ đó phân tích các tác động ngắn hạn và dài hạn. Trên Stata, mô hình ARDL có thể được ước lượng bằng lệnh ardl. Bài viết sẽ hệ thống lại các bước để ước lượng một mô hình ARDL, cũng như minh họa cách thực hiện ước lượng trên phần …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button