KTL nâng cao

Minh họa ước lượng mô hình ARDL trên Stata

Bài viết sẽ minh họa chi tiết các bước ước lượng một mô hình ARDL trên Stata theo quy trình các bước ước lượng ARDL. Bạn có thể tham khảo cách ước lượng ARDL trên EViews cho cùng một mẫu dữ liệu để tiện so sánh giữa 2 phần mềm. . import delimited using https://www.vietlod.com/data/gasoline.txt, clear (3 vars, 708 obs) . gen week = weekly(“1/2000″,”wy”) + _n – 1 . destring crudeoil, force replace crudeoil contains nonnumeric characters; replaced as double (1 missing value generated) . gen lngas = ln( gasoline) . gen lncrude = ln( crudeoil) (1 missing value generated) . tsset week time variable: week, 2080 …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button