Kiểm địnhKTL cơ bản

Kiểm định t-test cặp đôi – Stata

T-test cặp đôi (Paired t-test) được sử dụng để kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình của 2 nhóm. Hai nhóm này sẽ có cùng các đối tượng quan sát, và có ý nghĩa chẳng hạn như tác động “trước/sau”, “tăng/giảm”…

Kiểm định t-test cặp đôi đòi hỏi sự chênh lệch về giá trị trung bình của biến đo lường theo 2 nhóm phải có phối chuẩn. Nếu giả định này bị vi phạm nghiêm trọng chúng ta có thể sử dụng kiểm định dấu và hạng Wilcoxon thay thế.

Xem thêm: kiểm định tham số

Chúng ta có thể minh họa ý nghĩa và cách thực hiện kiểm định t-test cặp đôi thông qua ví dụ sau: một giám đốc Marketing muốn đánh giá doanh thu bán hàng (triệu đồng/năm) của mảng điện thoại ở 24 cửa hàng khu vực TpHCM (kí hiệu 1-24). Số liệu doanh thu điện thoại 24 cửa hàng được thu thập trong 3 năm 2011, 2012 và 2013 được cho ở file dữ liệu thực hành là paired-t-test.dta

use https://www.vietlod.com/data/ paired-t-test.dta, clear

Trong ví dụ này, biến đo lường là doanh thu bán hàng; các nhóm quan sát là năm 2011, năm 2012 và năm 2013.

Thông tin chung về dữ liệu được mô tả bằng như bên dưới:

su DT2011 DT2012 DT2013

Thống kê mô tả các biến

Giá trị trung bình về doanh thu của 24 cửa hàng trong 3 năm 2011, 2012, 2013 lần lượt như sau: 893.96; 832.12; 537.63

Câu hỏi vị giám đốc này đặt ra là doanh thu điện thoại ở 24 cửa hàng trong hai năm 2011 và năm 2012 có bằng nhau hay không?.

Trước khi sử dụng kiểm định t-test cặp đôi, chúng ta cần kiểm tra dạng phân phối của của các biến liên tục.

Xem thêm: Kiểm tra phân phối chuẩn của biến.

Trong ví dụ này các biến DT2011, DT2012, và DT2013 là những biến không có phân phối chuẩn. Tuy nhiên, nhằm mục đích minh họa cách thực hiện kiểm định t-test cặp đôi nên chúng ta xem như biến DT2011DT2012 là có phân phối chuẩn.

1 2Trang sau
Back to top button