Kiểm địnhKTL cơ bản

Kiểm định Fisher Exact – Stata

Kiểm định Fisher Exact được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa 2 biến danh mục. Kiểm định này được sử dụng thay thế kiểm định chi bình phương khi giá trị kì vọng của mỗi ô trong bảng nhỏ hơn 5.

Kiểm định Fisher Exact là một dạng của kiểm định phi tham số.

  Xem thêm: Kiểm định tham số

Trên Stata, kiểm định Fisher Exact được thực hiện bằng câu lệnh tabulate với tùy chọn exact.

Ví dụ, chúng ta muốn biết mối quan hệ thống kê giữa loại trường (schtyp) với các nhóm sắc tộc (race).

Phần minh họa sử dụng dữ liệu thực hành là hsb2.dta

use https://www.vietlod.com/data/hsb2.dta, clear

Mẫu dữ liệu bao gồm 200 quan sát với 10 biến như sau:

  • female giới tính – biến nhị phân (1: nữ; 0: nam),
  • race dân tộc – biến phân loại 4 mức (1: hispanic; 2: asian; 3: african-amer; 4: white),
  • ses điều kiện kinh tế – biến phân loại 3 mức (1: low; 2: middle; 3: high),
  • schtyp loại trường – biến nhị phân (1: công; 2: tư)
  • prog chuyên ngành – biến phân loại (1: general; 2: academic; 3: vocation),
  • read điểm số môn đọc hiểu – biến liên tục,
  • write điểm số môn viết – biến liên tục,
  • math điểm số môn toán – biến liên tục,
  • science điểm số môn khoa học – biến liên tục,
  • socst điểm số môn xã hội – biến liên tục,

Thông tin chung về dữ liệu được mô tả bằng như bên dưới:

su female race ses schtyp prog read write science socst
Kiểm định Fihser Exact

Kết quả kiểm định Fisher Exact giữa 2 biến danh mục schtyp và race được thực hiện như sau:

tabulate schtyp race, exact
Kiểm định Fihser Exact

Giá trị Fisher’s exact = 0.597 cho thấy không có mối quan hệ thống kê giữa 2 biến schtyprace (mức ý nghĩa thống kê 5%).

Xem thêm: kiểm định Fisher Exact trên SPSS

 

Back to top button