Home | KTL nâng cao ( trang 10)

KTL nâng cao

Minh họa ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews

Ước lượng đồng kết hợp bảng bằng FMOLS, DOLS trên EViews

Tùy theo đặc điểm của dữ liệu, mô hình nghiên cứu mà các bạn có thể lựa chọn phương thức ước lượng phù hợp giữa Pooled, Pooled (weighted), Grouped. Các phương thức ước lượng khác nhau sẽ dẫn đến một sự khác biệt đáng kể trong kết quả ước lượng. Ngoài ra, các thiết lập trong mỗi phương pháp cũng ...

Đọc tiếp »

Thiết lập ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews

Ước lượng đồng kết hợp bảng bằng FMOLS, DOLS trên EViews

Sự lựa chọn giữa FMOLS và DOLS dựa trên cơ sở về tính đồng nhất của các hệ số phương sai dài hạn. Nếu các hệ số này là đồng nhất giữa các đơn vị bảng thì ước lượng DOLS là hiệu quả. Tuy nhiên, nếu các hệ số này khác nhau giữa một số đơn vị bảng thì ước ...

Đọc tiếp »

Minh họa ước lượng PMG trên EViews

Giới thiệu và minh họa ước lượng PMG - Pooled Mean Group trên EViews

Mô hình ARDL có thể xảy ra vấn đề thiên chệch khi có sự tương quan giữa biến giải thích sai phân trung bình với thành phần sai số. Sự thiên chệch này càng tăng khi T lớn. Phương pháp phổ biến để giải quyết vấn đề thiên chệch này là sử dụng phương pháp PMG được đề xuất bởi Pesaran, Shin ...

Đọc tiếp »

Phân tích thành phần chính PCA trên EViews

Phân biệt PCA vs EFA

Về mặt nguyên tắc thực hiện, phân tích thành phần chính PCA sẽ mô hình hóa cấu trúc phương sai của một tập biến quan sát bằng cách sử dụng kết hợp tuyến tính của các biến với mục đích trích được 1 số ít các thành phần có thể mô tả gần đúng nhất cấu trúc phương sai ban đầu. ...

Đọc tiếp »

Hiệp phương sai đồng thời trong dữ liệu bảng

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số tính năng nổi bật trên EViews 9

Hiệp phương sai đồng thời (contemporaneous covariances) trong dữ liệu bảng được sử dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu bảng. Thông qua mối tương quan đồng thời giữa các biến số kinh tế vĩ mô chúng ta có thể kiểm tra các tính chất về mối quan hệ giữa các đối tượng bảng, tính toán các phương trình ước lượng ...

Đọc tiếp »

Kiểm định Breakpoint Unit root test

Thực hiện kiểm định breakpoint unit root test trên EViews 9

Perron (1989) đã chỉ ra rằng các kiểm định nghiệm đơn vị thông thường sẽ bị chệch về hướng bác bỏ giả thiết H0 khi dữ liệu là dừng xu thế với điểm gãy cấu trúc (structural break). Trong trường hợp dữ liệu có điểm gãy cấu trúc, thay vì sử dụng các kiểm định nghiệm đơn vị thông thường thì ...

Đọc tiếp »

Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng

Panel Unit root test - thực hiện kiểm tra nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng trên EViews

Kiểm định nghiệm đơn vị là để phân biệt giữa tính xu thế và tính dừng của dữ liệu.  Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng có hiệu quả hơn so với các dữ liệu chuỗi thời gian riêng rẽ. Bài viết sẽ minh họa các kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng trên EViews như: Levin, Lin ...

Đọc tiếp »

Kiểm định nhân quả với dữ liệu bảng trên EViews

Kiểm tra mối quan hệ nhân quả trên EViews - Panel Granger Causalit Testing EViews 9

Theo Hurlin và Venet (2001) kiểm định nhân quả với dữ liệu bảng sẽ hiệu quả hơn so với nhân quả Granger trong dữ liệu chuỗi thời gian bởi (i) có thể kiểm soát tính không đồng nhất giữa các đối tượng bảng; (ii) gia tăng độ chính xác của các ước lượng hồi quy (cỡ mẫu lớn); (iii) giảm ...

Đọc tiếp »

Các tiêu chuẩn thông tin trong lựa chọn mô hình

Lựa chọn mô hình theo tiêu chuẩn thông tin AIC, BIC/SIC, HQ

Tương tự như thống kê độ phù hợp trong mô hình hồi quy, R2 thì các tiêu chuẩn thông tin cũng bao gồm thành phần độ phù hợp dựa trên giá trị log-likelihood và thành phần phức tạp dựa trên tham số được ước lượng của mô hình. Tiêu chuẩn thông tin như AIC, AICc, HQ, BIC/SIC cung cấp cho chúng ...

Đọc tiếp »