KTL nâng cao

Giải thích ma trận nhân tố

Nhiệm vụ giải thích ma trận tải nhân tố để xác định cấu trúc giữa các biến có thể thoạt nhìn có vẻ là quá phức tạp. Ví dụ, một phân tích nhân tố đơn giản với 15 biến và 4 nhân tố được trích thì có tới 15*4 = 60 giá trị hệ số tải. Sử dụng các tiêu chuẩn giải thích ở phần trước, các nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy những biến là riêng biệt cho mỗi nhân tố và tìm kiếm những khái niệm nền tảng hoặc đánh giá ý nghĩa thực tiễn của các giả thuyết nghiên cứu. Vì vậy, việc giải thích …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button