Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hồi quy logit thứ tự trên dữ liệu bảng

Sử dụng câu lệnh feologit trên Stata

Bài viết Hồi quy logit trên dữ liệu bảng sẽ hệ thống các câu lệnh sử dụng để thực hiện hồi quy logit trên dữ liệu bảng, từ đó, đi sâu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng feologit để giải quyết các vấn đề unobserved time-invariant trong các mô hình dữ liệu bảng. Phương pháp ước lượng hồi quy logit trên dữ liệu bảng Sự tồn tại của các yếu tố unobserved time-invariant là vấn đề quan trọng cần giải quyết trong các mô hình dữ liệu bảng. Đó có thể là sự tương quan giữa chúng với các biến giải thích hay sự tự tương quan …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button