KTL cơ bảnXử lý dữ liệu

Lập bảng thống kê cho nhiều biến

Lệnh tabstat - công cụ lập bảng thống kê hữu ích trên Stata

Trên Stata, các bạn có thể sử dụng câu lệnh tabstat để lập bảng thống kê mô tả cho một danh sách biến. Đây là một công cụ rất hữu ích để các bạn lập các bảng thống kê theo ý muốn. Bạn có thể lập bảng thống kê ngang (các biến thể hiện ở các cột và các trị thống kê nằm ở các dòng – phù hợp với trường hợp nhiều trị thống kê) cho ít biến hoặc lập các bảng thống kê dạng bảng dài (các trị thống kê thể hiện ở các cột, tùy chọn col(stat), và các biến ở các dòng) cho nhiều biến.

Sử dụng lệnh tabstat để lập bảng thống kê mô tả
Sử dụng lệnh tabstat để lập bảng thống kê mô tả cho một danh sách biến theo dạng bảng ngang hoặc bảng dọc cho từng nhóm theo ý muốn.

Cú pháp lệnh tabstata rất đơn giản là:

tabstat varlist [if] [in] [weight] [,options]

Ở đây,

  • varlist là danh sách các biến các bạn cần lập thống kê mô tả. Các biến được liệt kê cách nhau bởi khoảng trắng.
  • if hoặc in là các điều kiện giới hạn mẫu cần lập thống kê
  • Câu lệnh tabstat cho phép lập bảng thống kê sử dụng các trọng số, weight

Phần tùy chọn của câu lệnh cần quan tâm đến 2 tùy chọn là by(varname) và statistics(statname[…]).

  • Tùy chọn by(varname) cho phép thống kê riêng cho từng nhóm theo varname.
  • Tùy chọn statistics(): thiết lập các trị thống kê cần hiển thị như mean, median, min, max, skewness, kurtosis, cv, q

Thông tin chi tiết về câu lệnh, các bạn có thể tham khảo thêm tại: https://www.stata.com/manuals13/rtabstat.pdf

Back to top button